Спорове (Рекламации)

Натиснете върху една от връзките по-долу, за да отидете до определен раздел:  

1. Какво представляват споровете/рекламациите и как можете да защитите правата си?
 

В случай на възникнали спорове от участници в игрите организирани от "ЕВРОБЕТ", участниците информират "ЕВРОБЕТ" с подаване на рекламационно писмо, по образец, което се регистрира от
организатора с уникален идентификационен номер.

 

2. За кои игри можете да претендирате, че е възникнал спор?
 

Можете да подавате рекламационно писмо както за игри организирани от "ЕВРОБЕТ" наземно в букмейкърските ни пунктове, също и за игри организирани от "ЕВРОБЕТ" онлайн на Интернет адрес: www.eurobet.bg.

Примери за спорове / рекламации:

- участникът претендира, че има право да му бъде изплатена печалба от участие в игрите организирани от „ЕВРОБЕТ“;
- участникът притежава квитанция за потвърждение на залог, но баркодът е повреден или не се разчита от терминала в букмейкърския пункт;
- участникът има въпроси във връзка с организирането на игрите на „ЕВРОБЕТ“ в букмейкърските пунктове или онлайн на Интернет сайта www.eurobet.bg;
- участникът иска да отправи други свои претенции до „ЕВРОБЕТ“ като организатор на игрите в букмейкърските пунктове или онлайн на Интернет сайта www.eurobet.bg.

 

3. Процедура за разрешаване на споровете / рекламациите:
 

Споровете се разрешават от представляващия дружеството – организатор, или оторизирани от него лица в срок до 14 дни от възникване на спора. Становището на организатора се изпраща по електронен път и/или на хартиен носител до участника в срока по предходното изречение. В становището си организаторът задължително посочва името на участника/участниците, датата на възникване на спор, описание на спора и обстоятелствата, при които е възникнал, и взетото решение по същество.

Когато участникът не е съгласен със становището на организатора, се изготвя и протокол, описващ предмета на спора и становищата на двете страни, който се изпраща в електронен вариант и/или на хартиен носител до Държавната комисия по хазарта към Министерство на финансите в 3-дневен срок от датата на съставянето му.

Участникът, който не е удовлетворен от решението на спора, може да подаде до ДКХ писмено оплакване в 7-дневен срок от уведомяването му по електронен път и/или на хартиен носител, като в него се изложат обяснения и аргументи.

 

4. Полезна информация преди да подадете рекламационно писмо до „ЕВРОБЕТ“:
 

Уважаеми участници, моля да имате предвид, че в случай, че баркодът отпечатан върху квитанцията Ви за потвърждение на залог е повреден (или не се разчита от терминала), можете да потърсите съдействие във всеки букмейкърските пункт на "ЕВРОБЕТ". Букмейкър от пункта ще въведе ръчно 32-буквеноцифрения guid код от квитанцията Ви за да провери дали имате право на печалба. Ако получите потвърждение от букмейкъра, печалбата до 300 лева. ще Ви бъде изплатена на място в букмейкърския пункт, след което букмейкърът ще Ви предаде квитанция "Форма изплащане". За печалби над
300.00 лева букмейкърът може само да провери печалбата на талона Ви, но не и да Ви изплати печалбата. В този случай т.е. когато печалбата Ви е над 300 лева, но баркодът на квитанцията Ви за потвърждение на залог не се чете, можете да отправите рекламация чрез образеца на рекламационно писмо.

 

5. Начини за изпращане на попълнено рекламационно писмо до "ЕВРОБЕТ":
 

1. Лично в централния офис на "ЕВРОБЕТ" в гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, ет.4;
2. Чрез пощенска или куриерска услуга адресирана до централния офис на "ЕВРОБЕТ" в гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, ет.4;
3. По електронен път, като попълните надлежно рекламационното писмо, сканирате приложенията и подпишете рекламационното писмо с Ваш квалифициран електронен подпис (КЕП) по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, след което изпратите документите до e-mail адрес: [email protected] Моля да имате предвид, че Вашето искане ще бъде разгледано, но нашият екип ще изиска допълнително да ни представите в оригинал ако има такива към рекламационното Ви писмо: квитанцията, лотарийния билет, формата обмяна или рекламационно копие, за да уважим претиндараните Ви права. Представянето в оригинал на споменатите в предходното изречение книжа е възможно да се случи лично или чрез пощенска/куриерска услуга до централния офис на "ЕВРОБЕТ" в гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, ет.4.
В случай, че не притежавате Ваш квалифициран електронен подпис (КЕП), но желаете да ни изпратите рекламационното писмо и приложенията към него, по електронен път, Вашето искане ще бъде разгледано, но задължително ще трябва да ни изпратите допълнително, на хартиен носител и в оригинал: рекламационното писмо и приложенията към него.

 

6. Важно за приложенията към рекламационното писмо:
 

Уважаеми участници, моля да имате предвид, че независимо дали сте отправили рекламационно писмо до „ЕВРОБЕТ“ на хартиен носител или по електронен път, изискваме да ни представите в оригинал: квитанцията за потвърждение на залог, или лотариен билет, или формата обмяна, или рекламационно копие. Причината е, че само така можем да потвърдим дали претендираното от Вас право може да бъде уважено. Ето защо дори и да сте ни изпратили сканирани или ксерокопирани: квитанцията, лотарийния билет, формата обмяна или рекламационно копие, нашият екип ще Ви ги изиска задължително да ни ги представите и в оригинал.

 

7. Отговорност при изпращане на рекламационното писмо:
 

Уважаеми участници, моля да имате предвид, че „ЕВРОБЕТ“ ООД не носи отговорност за неполучени рекламационни писма и приложенията към тях, когато същите са изпратени на хартиен носител до централния ни офис. Отговорност носят доставчиците на пощенски и куриерски услуги.
След получаване на рекламационното Ви писмо, независимо дали в хартиен или екетронен вид, нашият екип го завежда в отдел „Рекламации“ на „ЕВРОБЕТ“ ООД с уникален идентификационен номер и стриктно следва процедурата описана по-горе, както и в утвърдените правила от Държавната комисия по хазарта.

 

8. Отговор на рекламационното писмо:
 

„ЕВРОБЕТ“ ООД изпраща отговор на участника по начин указан от последния в рекламационното му писмо или удовлетворява искането на участника.
 

9. Свалете и попълнете Образец на рекламационно писмо

 

Образец рекламационно писмо 369 Kb свали