Правила на онлайн залози

Използвайки услугите, предоставяни от ЕВРОБЕТ, чрез настоящата интернет страница, Вие:
Декларирате, че сте се запознали с настоящите условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. В случай че не сте съгласни с някое или всички условия, моля, преустановете ползването на интернет страницата.
Декларирате, че сте навършили 18 (осемнадесет) години и сте дееспособно физическо лице.

Настоящите условия и правила за ползване уреждат отношенията между:
•    Вас в качеството Ви на участник в хазартни игри, организирани онлайн
•    ЕВРОБЕТ ООД, с ЕИК 121179290, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Ситняково № 48, ет. 4, наричано по-долу за краткост ЕВРОБЕТ, в качеството на Организатор на:
-    хазартна лото игра „ЛОТОШАНС“ и нейни разновидности, организирана онлайн съгласно Удостоверение № 000030-12862 от 25.11.2016 г., издадено от ДКХ и провеждана съгласно задължителни игрални условия и правила, утвърдени от ДКХ с решение 000030-12801 от 23.11.2016 г.
-    залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти „Меджик шанс“, ораганизирани онлайн съгласно Удостоверение  № 000030-10867 от 03.10.2016 г., издадено от ДКХ и провеждани съгласно задължителни игрални условия и правила, утвърдени от ДКХ с решение 000030-3684 от 17.04.2015 г.

1.    Създаване на профил. Регистрация

 
Регистрация и верификация 103 Kb свали

1.1.    До регистрация и участие в залозите се допускат единствено дееспособни физически лица, навършили 18 години.
1.2.    При регистрация всяко лице само определя своето потребителско име и парола за достъп. ЕВРОБЕТ осигурява достъп до профила след въвеждане в системата на потребителското име и съответстваща му парола. При съмнение за злоупотреба Вие следва да смените Вашето потребителско име и/или парола, като уведомите ЕВРОБЕТ. В случай на злоупотреба с Вашия профил, Вие следва незабавно да уведомите ЕВРОБЕТ, като всички залози, извършени преди установяване от ЕВРОБЕТ на злоупотребата, ще се считат за валидни и действително извършени от регистрирания участник.
1.3.    При регистрация всяко лице е длъжно да предостави точна, достоверна и пълна информация относно следните данни:
1.3.1.     Гражданство;
1.3.2.     ЕГН. В случаите, в които лицето не е български гражданин, то посочва ЛНЧ, идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация, съгласно националното му законодателство;
1.3.3.     Лицата без ЕГН или ЛНЧ задължително посочват като допълнителна информация адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност;
1.4.    При съмнение, че получената вече информация относно самоличността на участника не е достатъчна или достоверна, ЕВРОБЕТ изисква допълнителни доказателства за самоличността на лицето.
1.5.    Участникът е длъжен да уведоми незабавно ЕВРОБЕТ при промяна на някое от обстоятелствата по т. 1.3. или други, включени в регистрационната форма.

1.6.    ЕВРОБЕТ има право да блокира профила на участник при съмнение относно достоверността на предоставените данни, както и в случаите на установена нередност. При блокиране на профила съответният клиент трябва да се свърже с ЕВРОБЕТ. Всички залози, които са направени преди блокиране на профила, са валидни, независимо дали са печеливши или губещи, но ЕВРОБЕТ си запазва правото да ги изплати с коефициент 1,00.
1.7.    С приемането на настоящите условия Вие се съгласявате, че ЕВРОБЕТ има право да извършва проверки като изисква допълнителна информация. С приемане на настоящите правила и извършване на регистрация в Сайта, Вие се съгласявате, че ЕВРОБЕТ има право да извършва проверка на Вашата кредитна история, финансова идентификация и др. информацията, която сте предоставили. Вие се съгласявате да оказвате съдействие и предоставяте информация, която изискваме във връзка с тези проверки и с изпълнението на релевантните законови разпоредби. Евробет има право да блокира или ограничи използването на Вашия профил и/или сметка до приключване на съответна проверка.
1.8.    Евробет гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от лицата посредством попълнени регистрационни форми. Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни или общински органи, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
1.9.    Всеки участник има право да създаде само един профил. При установяване на неизпълнение на това условие или неговото заобикаляне, Евробет има право да блокира профилите на участника.

2.    Сметки, Депозити и Тегления

2.1.    ЕВРОБЕТ осигурява достъп по всяко време до Текущия баланс и история на транзакциите за съответната сметка. Достъпът по предходното изречение се предоставя на всеки регистриран участник след въвеждане на потребителско име и парола.  
2.2.    Може да залагате само със средства във Вашата сметка. Ако желаете да направите залог или да участвате в игра, Вие трябва да депозирате пари във Вашата сметка.
2.3.    Депозирайки средства във Вашата сметка, Евробет се задължава да ги държи, заедно с печалбите, с единствената и специална цел за извършване на Вашите залози в игрите и уреждане на такси, които може да възникнат във връзка с услугите на ЕВРОБЕТ.
2.4.    ЕВРОБЕТ има право да блокира или закрие Вашата сметка при съмнение,  че паричните средства са депозирани с цел, различна от извършване на залози в игрите. ЕВРОБЕТ запазва правото си да информира компетентните органи при всеки случай на съмнение относно нарушение или заобикаляне на българското и европейското законодателство.
2.5.    Плащанията за онлайн залагания, свързани със залагане и изплащане на печалби, се осъществяват по безкасов път, задължително през банкова сметка на ЕВРОБЕТ,
2.6.    ЕВРОБЕТ съхранява Вашите средства в специална банкова сметка, като приема и извършва плащания в съответствие с направените от Вашия профил залози.
2.7.    По Сметките на регистрираните участници не се начислява лихва върху наличните средства.
2.8.    Ако е възможно, всички тегления ще се придвижват към сметката, от която са направени депозитите. Тегленията ще се правят единствено на името на регистрирания титуляр на сметката.
2.9.    ЕВРОБЕТ има право да  начислява такси за сметка на участника, които покриват всички разходи, свързани с депозита и тегленето. Ако е необходимо, стойността на заявеното теглене се намалява.
2.10.       Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ограниченията могат да бъдат наложени в случай, че сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне. "ЕВРОБЕТ" си запазва правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Ако е необходимо, сумата на заявеното теглене ще бъде намалена със съответните разходи. 


3.    Методи на депозит и тегления (Плащания, свързани със залагане и изплащане на печалби.)
3.1.    Депозити. Плащания, свързани със залагане. :
За да извършите залог или вземете участие в други хазартни игри чрез Сайта, трябва да депозирате парични средства на Вашата сметка. Предлагаме следните методи:
 
Метод на плащане
Обработка (време)
Минимална сума (лв.)
Максимална сума (лв.)
ePay Незабавно 10 5 000
Банкова карта Незабавно 10 5 000
Банков превод до 5 работни дни 10 5 000

* ePay.bg Ви предоставя 3 възможности за депозиране на желаната от Вас сума:

1. През ИНТЕРНЕТ

Влезте в профила си в ePay.bg, за да платите с регистрирана карта или Микросметка

2. В брой на каса на EasyPay
 • Системата генерира код за плащане
 • Запишете кода за плащане
 • Посетете каса на EasyPay
 • Продиктувайте кода и платете заявката
 • EasyPay ще преведе веднага сумата във Вашата сметка в eurobet.bg 
3. Депозит чрез банкомат
 • Системата автоматично генерира „код на търговеца“ и „код на плащане“
 • От менюто на банкомата изберете: Други услуги > B-Pay
 • Въведете кода на Търговеца
 • В полето "Персонален код" въведете кода за плащане
 • Потвърдете плащането
ePay.bg е сигурен и бърз метод да захраните сметката си в Евробет онлайн, чрез eWallet, използвайки Дебитна/Кредитна Карта или като си създадете микросметка в ePay. Може да добавяте средства във Вашия eWallet чрез Банков Трансфер или плащайки през банкомат или на каса в офис на Easypay.
Сумата по Вашия Депозит е налична във Вашата сметка веднага.
За да прехвърлите средства във Вашата сметка, натиснете Депозит и изберете ePay.bg от достъпните методи за плащане. Въведете сумата за депозит и Вашата парола в сайта и натиснете Направи Депозит. Ще бъдете прехвърлени в сайта на ePay.bg, където ще трябва да се логнете и да потвърдите плащането. След като приключите, сумата ще се кредитира веднага в сметката Ви в ЕВРОБЕТ.
За да откриете сметка в ePay.bg или за повече информация, моля, посетете www.epay.bg.

** Банковите карти, чрез които можете да депозирате средства в сметката си в ЕВРОБЕТ са:
 • Дебитни кати "Maestro"
 • Дебитни кати "VISA"
 • Кредитни кати "VISA"
 • Корпоративни карти "VISA"
 • Дебитни карти "MasterCard"
 • Кредитни карти "MasterCard"
 • Корпоративни карти "MasterCard"
3.2.    Тегления. Плащания, свързани с изплащане на печалби.  :
Преди одобряване на плащанията, потребителските сметки са обект на проверки и стандартни ревизии с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби.
При подаване на заявление за теглене посредством един от методите за плащания, достъпни на сайта, ЕВРОБЕТ може да изиска да ни предоставите копие на валиден документ за самоличност, (лице и гръб на лична карта, паспорт или шофьорска книжка). ЕВРОБЕТ има право да изисква допълнителни документи във връзка с извършваната проверка в това число, но не само: банково извлечение, сметка за комунални услуги, копие на кредитна карта ползвана на нашия уебсайт или допълнителна документация с цел да защитим потребителя.
Тегленията се извършват по един от следните начини:За да изтеглите средства чрез epay, Ви е необходим клиентски номер (КИН); потребителско име и парола за системата на epay.

4.    Извършване на залози
4.1.    За валидни се смятат само залози, извършени чрез сайта на ЕВРОБЕТ. Не се допуска извършване на залози по телефон, поща или чрез каквито и да било медии, които не са одобрени от страна на ЕВРОБЕТ.
 
4.2.    Залозите могат да се извършват само в стойности, равни или по ниски от средствата, депозирани на Вашия акаунт. В случай че по някаква причина залогът е приет, въпреки че не разполагате с достатъчно средства на сметката, превишаващата част ще бъде отменена и евентуалната печалба намалена.
 
4.3.    Залогът е валиден единствено след приемането на настоящите условия и правилата за организиране и провеждане на онлайн залагания.
4.4.    Извършените залози не могат да бъдат анулирани едностранно от Участника.
4.5.    Евробет има право да потвърди или откаже извършения залог.
4.6.    ЕВРОБЕТ  предоставя информация относно извършените от участника  залагания, депозити, тегления и свързани транзакции през последните 12 месеца. Информацията по предходното изречение се предоставя от ЕВРОБЕТ по предварителна писмена заявка на Участника, изпратена до организатора чрез електронна поща на адрес [email protected]
4.7.    Запазваме право да ограничим максималната потенциална печалба за всеки залог или комбинация в залога. С потвърждение на залога от Ваша страна, вие приемате ограничението (лимита) на печалбата.5.     Уреждането на залозите
5.1.    Всички залози се уреждат в края на събитието.
 
5.2.    Всички събития предлагани от Организатора на хазартните игри подлежат на изменения на време и дати. В случай, когато залогът е поставен след като събитието е започнало, то ще се счита за невалиден. В случай на множествени залози, резултата ще бъде определен по отношение на избраните валидни коефициенти.
 
5.3.    В случай на официално отменяне или прекъсване на събитие, то ще се счита за валидно, ако бъде продължено и завършено до края на следващия ден (местно време). В случай че събитието не се проведе в рамките на определеното време или на посоченото място или ако състезател, отбор или участник не вземе участие в събитието, залогът се счита за невалиден. Събитие, което по някаква причина е било прекъснато (дори и в последната минута) и не е било продължено и завършено в рамките на определеното време, се счита за невалидно.

5.4.    Евробет си запазва правото да прекрати всяка игра по всяко време. При прекратяване на игра всички залози се изплащат с коефициент 1,00. ЕВРОБЕТ също така си запазва правото да преустанови залагания на всяка игра по всяко време без предизвестие.