Данни на организатора:

„ЕВРОБЕТ“ ООД, с ЕИК: 121179290, данъчен номер по ЗДДС: BG 121179290,
Със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1505, район „Оборище“, ж.к. Подуяне, бул. Ситняково №48, ет. 4.
 

Лицензи:

1. Моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ - Решение на ДКХ: 000030-4580 /23/04/2018 и Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-3664 / 02/04/2018 
2. ЛОТО ШАНС – Решение на ДКХ: 000030-151 / 30/10/2019 и Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-14522 / 15/11/2019
3. СПОРТ ШАНС – Решение на ДКХ: 000030-151 / 30/10/2019 и Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-14530 / 15/11/2019
4. Игра със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти - МЕДЖИК ШАНС – Решение на ДКХ: 000030-151 / 30/10/2019 и Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-14532 / 15/11/2019
5. Лото (онлайн). Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.eurobet.bg – Решение на ДКХ: 000030-6196 / 26/05/2017 и Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-12862 / 25/11/2016
6. Залагания върху случайни събития (онлайн), играта „МЕДЖИК ШАНС“. Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.eurobet.bg. Решение на ДКХ: 000030-662 / 24/01/2017 и Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-10867 / 03/10/2016

 
Има няколко основни правила, с които трябва да се запознаете, преди да изберете да залагате в игрите на ЕВРОБЕТ:

1. Участие в игрите:

Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице може да бъде участник в игрите организирани от "ЕВРОБЕТ" ООД. За да се включи в игрите на ЕВРОБЕТ, участникът трябва да направи своите предвиждания, да заплати залога за тях и да получи квитанция за потвърждение на залог от централизираната компютърна система.
Участието в онлайн залозите се осъществява съгласно Правилата за онлайн залози, а участието в моментната лотарийна игра "Лотария България" съгласно Правилата за "Лотария България".
 

2. Програми и талони:

Печатните и електронните програми, талоните, и квитанцията за потвърждение на залога са безплатни.
 

3. Период за провеждане на игрите и тегления:

Игрите организирани от "ЕВРОБЕТ” се провеждат за предварително определен период. В една игра могат да се включват една или повече предварителни програми. Периодът на провеждане на игрите организирани от "ЕВРОБЕТ” и графикът на тегленията в рамките на всеки ден се определят с предварителните програми за съответните игри, които се обявяват на Интернет сайта на "ЕВРОБЕТ" ООД с електронен адрес: www.eurobet.bg.
 

4. Предварителни програми:

"ЕВРОБЕТ" ООД си запазва правото да променя предварителните програми (коефициентите, минималното участие, както и всяка друга информация, която има отношение към залозите). Промените се отразяват в програмите, публикувани в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg. В случай, че бъдат направени промени в предварителната програма, печалбите се изчисляват на база на програмата, валидна към момента на приемане на залога, която се съхранява в централизираната компютърна система.
 

5. Размер и вид на залога:

5.1. Минималният и максималният размер на залозите в игрите организирани от "ЕВРОБЕТ" ООД се определят с предварителните програми за съответните игри.
5.2. При моментната лотарийна игра "Лотария България" стойността на билетите се определя от "ЕВРОБЕТ" ООД, като не може да бъде по-малка от 0,10 лв. и не може да надвишава 1000 лв. Броят на билетите, планът на печалбите, тяхното формиране и разпределение се определят от "ЕВРОБЕТ" ООД и се утвърждават от Държавната комисия по хазарта. Всеки билет за участие се индивидуализира чрез посочване на серия и номер.
 

6. Процедура на залог:

6.1. В букмейкърските пунктове на "ЕВРОБЕТ" ООД:
Терминалът приема само коректно попълнени и навреме подадени талони. След като участникът попълни и предаде на букмейкъра талона(ите) си, букмейкърът информира участника за общата сума на залога. Ако участникът е съгласен със сумата и я заплати, залогът му се валидира и същият получава квитанция за потвърждение на залога. Участникът е длъжен да провери нейното съдържание.
Залог може да бъде анулиран само ако са спазени следните условия:
- анулирането се осъществява от същия терминал, където е приет залогът;
- залогът не е бил вече анулиран;
- не е започнало тегленето, за което е залогът.
Залог не може да бъде анулиран, в случай че печели Джакпот или към него е принтирана квитанция за допълнителна печалба.
Основният документ при анулирането на залог е квитанцията за потвърждение на залога. Също ако залогът не е бил анулиран само срещу представянето й в който и да е пункт на "ЕВРОБЕТ" ООД участникът може да получи печалбата си.

6.2. Онлайн на www.eurobet.bg съгласно Правилата за онлайн залози.

6.3. При моментната лотарийна игра "Лотария България" съгласно Правила за "Лотария България".
 

7. Формиране на печалби:

7.1.Печалбите се изчисляват на базата на актуалната към момента на приемане на залога предварителна програма. Актуалната към момента на приемане на залога програма е програмата, която се съхранява в Централната компютърна система и е получена от предварителната програма, с всички изменения, настъпили в нея до момента на приемане на залога. За определяне на валидността на залога и печалбите на участниците, се използват единствено и само данните, заложени в Централната компютърна система.
7.2. При моментната лотарийна игра "Лотария България" размерите на печалбите са фиксирани и не зависят от броя и цената на продадените талони. Стойността на паричните и предметните печалби не може да бъде по-малко от 50 на сто от общата стойност на талоните. Наградният фонд за провеждането на всяка една разновидност от играта „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ се определят от "ЕВРОБЕТ" ООД, но не може да възлиза на по-малко от 50% от общата стойност на постъпленията от продадените билети и се утвърждава от Държавната комисия по хазарта.
 

8. Изплащане на печалби:

Печалби се изплащат в срок до 30 дни, считано от деня, следващ приключването на тиража, срещу представянето на оригинална квитанция за потвърждение на залога, независимо в кой пункт е направен. Допълнителни парични печалби се изплащат в срок до 14 дни след деня на отпечатването им.

Печалбите в размер до 2000 лв. включително се изплащат във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на „Евробет” ООД.

Печалби в размер над 2000 лв. и до 5 000 лв. се изплащат след издаване на „Искова форма” за банково изплащане, която се издава във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на „Евробет” ООД. Печалби над 5 000 лв. включително се изплащат след издаване на „Искова форма” за банково изплащане, която се издава само в Централния офис на ”Евробет” ООД. Печалбите се изплащат в банка, определена от „Евробет” ООД.

Печалбите на участниците в моментната лотарийна игра "Лотария България" се изплащат по ред и начин, определен от „ЕВРОБЕТ“ ООД, въз основа на представен от участника печеливш билет, издаден от "ЕВРОБЕТ" ООД.
 

9. Допълнителнни парични и предметни печалби:

"ЕВРОБЕТ" ООД може да раздава на участниците в игрите и техните разновидности допълнителни парични и/или предметни печалби, както и да определя начините за формиране и разпределение на фондове от типа ДЖАКПОТ (например: дневен джакпот, седмичен джакпот, месечен джакпот, джакпот по време на дадено теглене, джакпот за комбинация от тегления, джакпот за комбинация от числа, суперджакпот и други).
Правилата и условията за допълнителните печалби от участие в игрите и техните разновидности организирани от "ЕВРОБЕТ" ООД се определят от Организатора с Програми за допълнителни печалби.
Правилата и условията за допълнителните печалби от участие в моментната лотарийна игра "Лотария България" съгласно Правила за "Лотария България" и "Втори Шанс"
 

10. Попълване на талон:

- за играта "ЕВРОШАНС" 
- за играта "СПОРТ ШАНС" 
- за играта "5 от 11" 
- за играта "ЛОТОМАНИЯ" 
- за играта "ПОКЕР ШАНС"
- за моментната лотарийна игра "Лотария България" и нейните разновидности съгласно Правила за "Лотария България".
 

11. Програми и правила

Програма "Еврошанс" 1 Mb свали
Програма "Лотомания" 647 Kb свали
Програма "5 от 11" 1 Mb свали
Програма "Спорт Шанс" 396 Kb свали
Програма "Покер Шанс" 10 Mb свали
Игра с комбинации 348 Kb свали
Mystery Jackpot 207 Kb свали
Приложение 1 - примерна схема за определяне на коефициентите 75 Kb свали
Правила "Лотария България" 7 Mb свали
Правила "Лотошанс" наземна мрежа 375 Kb свали
Правила "Лотошанс" онлайн залагания 249 Kb свали
Правила "Меджик Шанс" наземна мрежа 147 Kb свали
Правила "Меджик Шанс" онлайн залагания 179 Kb свали
Актуални програми за допълнителни печалби 206 Kb свали
Правила „Втори Шанс" 273 Kb свали