Правила на игрите
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „ЛОТОШАНС“
 
Чл. 1. (1) С настоящите правила се регламентират редът и начинът за организиране и провеждане на лото играта „ЛОТОШАНС“ с нейните разновидности: „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОДЖАКПОТ“, „ЛОТОМАНИЯ“, „ШАНС“, „ПОКЕР ШАНС“, „Бинго милиони“, „Супер“, „Лото“, „Зодиак“, „5 от 11“ и "СПОРТ ШАНС". Правилата за провеждане на лото играта „ЛОТОШАНС“ и нейните разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОДЖАКПОТ“, „ЛОТОМАНИЯ“, „ШАНС“, „ПОКЕР ШАНС“, „Бинго милионИ“, „Супер“, „Лото“, „Зодиак“, „5 от 11“ и "СПОРТ ШАНС" се утвърждават от Държавната комисия по хазарта, в изпълнение на Закона за хазарта.
(2) Играта „ЛОТОШАНС“ е хазартна лото игра, при която се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печеливши комбинации. Въз основа на правилата на играта и нейните разновидности се определя и изплаща печалба на клиента, който правилно е прогнозирал съответните числа.
(3) В играта „ЛОТОШАНС“ и нейните разновидности,  печалбите на печелившите участници се изплащат от сумите, постъпили от загубилите участници, а „ЕВРОБЕТ“ ООД събира комисионни за участие. Комисионните за участие са в размер на разликата между постъпилите залози и изплатените печалби на клиентите.
(4) На събраните съгласно ал. 3 комисионни се дължи такса, съобразно разпоредбите на Закона за хазарта.
 
ОБЩИ ПРАВИЛА
 
Чл. 2. Залозите в играта се обработват посредством Централна компютърна система.
Чл. 3. Тегленето на печелившите числа се извършва чрез специализирана система. Броят и цикличността на тегленията се определят от „ЕВРОБЕТ“ ООД  и се обявяват в предварителната програма, описана в чл. 5.
Чл. 4. (1) Залаганията в лото играта „ЛОТОШАНС“ се извършват в предварително определен от организатора период от време – цикъл на играта.
(2) „ЕВРОБЕТ“ ООД обявява в предварителна програма началото и края на –циклите на играта.
(3) В рамките на един –цикъл на играта може да се провеждат едно или повече тегления.
Чл. 5. (1) При осъществяване на залози, клиентите ползват обявената от „ЕВРОБЕТ“ ООД предварителна програма, която може да съдържа:
 1. график на тегленията;
 2. начален и краен срок за извършване на залози за тегленията;
 3. началните коефициенти за пресмятане на печалбите;
 4. минималния и максималния брой числа, на които клиентите могат да залагат;
 5. броя на числата, които се теглят;
 6. размера на фондовете Джакпот, когато има такива;
 7. условията, на които трябва да отговаря залогът на клиента, за да се включи в разпределението на съответния фонд Джакпот, когато има такъв;
 8. условията за спечелване на допълнителни парични и/или предметни печалби, когато има такива;
 9. указания за залагания;
 10. специфични условия.
(2) При промяна на предварителната програма, „ЕВРОБЕТ“ ООД информира клиентите на играта.
Чл. 6. Валидни за всяко теглене са само залозите, направени в срока, определен в чл. 5, ал. 1, т. 2.
Чл. 7. Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице може да бъде клиент на играта.
Чл. 8. (1) За да се включи в играта, клиентът трябва да направи своите предвиждания, да заплати залога за предвижданията си и да получи от Централната компютърна система потвърждение за залог. Потвърждението за залога се извършва по начин, определен от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
(2) В потвърждението за залога могат да се съдържат прогнозите на клиента и друга информация, определена от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
(3) Потвърждението за залог съдържа част от информацията за залога, съхранена в Централната компютърна система.
(4) Клиентът е длъжен да провери, дали съдържанието на потвърждението за залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат единствено и само по информацията, съдържаща се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.
Чл. 9. Потвърждение за залог, което не отговаря на чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и на правилата на играта е невалидно и не се включва в играта.
Чл. 10. (1) Залозите се обработват чрез Централна компютърна система, която съхранява:
 1. предварителната програма и всички изменения, настъпили в нея;
 2. актуалната към всеки момент програма;
 3. информацията за постъпилите залози;
 4. изтеглените числа;
 5. други данни, определени от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
(2) На базата на информацията, съхранена в Централната компютърна система, се определят:
 1. печалбите на клиентите;
 2. изплатените и неизплатени печалби;
 3. други данни, определени от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
            (3) Печалбите се изчисляват на базата на актуалната към момента на приемане на залога програма. Актуалната към момента на приемането на залога програма е програмата, която се съхранява в Централната  компютърна система и е получена от предварителната програма, с всички изменения, настъпили в нея до момента на приемане на залога.
(4) За определяне на валидността на залога и печалбите на клиентите, се използват единствено и само данните, заложени в Централната компютърна система.
(5) „ЕВРОБЕТ“ ООД обявява резултатите от игрите.
 
УЧАСТИЕ В ЛОТО ИГРАТА „ЛОТОШАНС“
 
Чл. 11. (1) Играта „ЛОТОШАНС“ е хазартна лото игра, при която се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печеливши комбинации. Въз основа на правилата на играта и нейните разновидности се определя и изплаща печалба на клиента, който правилно е прогнозирал съответните числа.
(2) Правилата за провеждане на лото играта „ЛОТОШАНС“ и нейните разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОДЖАКПОТ“, „ЛОТОМАНИЯ“,  „ШАНС“, „ПОКЕР ШАНС“ „Бинго милионИ“, „Супер“ , „Лото“,  „Зодиак“, „5 от 11“ и "СПОРТ ШАНС" се утвърждават от Държавната комисия по хазарта, в изпълнение на Закона за хазарта. Правилата за провеждането на разновидностите на лото играта „ЛОТОШАНС“ са описани в чл. 12 – 21.
Чл. 12. (1) За разновидност „ЕВРОШАНС“ на играта „ЛОТОШАНС“, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 80 включително.
(2) Минималният и максималният брой на числата, на които може да се залага, се определят в предварителната програма, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 40.
(3) Клиентът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 2.
(4) Броят на числата, които се теглят, се определя в предварителната програма, като минималният брой е 2, а максималният – 40.
(5) Участието в играта може да се осъществи чрез:
 1. задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация;
 2. случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа;
 3. талони, на които предварително са отпечатани комбинации от числа, на които клиентът залага.
 4. Специални залози:
                 4.1. Залог на комбинацията от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя броя на числата в диапазоните от 1 до 40 и от 41 до 80, които трябва да бъдат изтеглени, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
                 4.2. Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които клиентът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
                 4.3. Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 4.2, и вероятността сборът да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
                 4.4. Залог дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо, по-малко или равно на първото изтеглено число от предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            (6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл. 13. (1) За разновидност „ЛОТОДЖАКПОТ“ на играта „ЛОТОШАНС“, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 60 включително.
(2) Минималният и максималният брой на числата, на които може да се залага, се определят в предварителната програма, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 30.
(3) Клиентът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 2.
      (4) Броят на числата, които се теглят, се определя в предварителната програма, като минималният брой е 2, а максималният - 30.
      (5) Участието в играта може да се усъществи чрез:
1. задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация;
2. случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа.
            (6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл. 14. (1) За разновидност „ЛОТОМАНИЯ“ на играта „ЛОТОШАНС“, клиентът залага на комбинация от 8 плюс 1 числа, както следва:
 1. осем числа измежду целите числа от 1 до 20, включително (8 от 20);
 2. едно число измежду целите числа от 1 до 4 включително (1 от 4).
(2)       Участието в играта може да се осъществи чрез:
 1. задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация;
 2. случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа.
(3)       За определяне на печалбите се теглят осем числа измежду целите числа от 1 до 20, включително, и едно число измежду целите числа от 1 до 4, включително.
            (4) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(5) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл. 15. (1) За разновидност „ШАНС“ на играта „ЛОТОШАНС“, клиентът залага на числова комбинация, която може да бъде формирана от основни и допълнителни числа.
(2) За всяко разиграване на разновидност „ШАНС“ на играта „ЛОТОШАНС“, организаторът на играта определя:
1. брой основни тегления и брой допълнителни тегления за определяне на печалбите;
2. Z - брой на числата, които могат да бъдат маркирани от клиента за участие в основното теглене;
3. D – брой на числата, които могат да бъдат маркирани от клиента за участие в допълнителното теглене;
4. So – брой на числата, които се теглят в основното теглене;
5. Sd – брой на числата, които се теглят в допълнителното теглене;
6. минималния и максималния брой числа от основното теглене, на които може да се залага;
7. минималния и максималния брой числа от допълнителното теглене, на които може да се залага;
8. таблица с коефициентите за изчисляване на печалбите (в Приложение № 1 е дадена примерна  таблица за определяне на коефициентите, с помощта на които се изчисляват печалбите).
(3) Клиентът определя броя на числата, на които залага за основното и допълнителното теглене, при спазване на изискванията на ал. 2, т. 6 и 7 и чл. 5, ал. 1, т. 2.
(4) Участието в играта може да се осъществи чрез:
1. задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация.
2. случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа.
3. талони, на които предварително са отпечатани комбинации от числа, на които клиентът залага.
(5) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(6) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл. 16. (1) За разновидност „ПОКЕР ШАНС“ на играта „ЛОТОШАНС“, залагания могат да се правят на 18 числа, разделени в следните три групи:
- първа група съдържа числата 11, 12, 13 и 14
- втора група съдържа числата 21, 22, 23, 24, 25 и 26;
- трета група съдържа числата 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.
(2) От всяка от групите, описани в ал. 1, се тегли по едно печелившо число. Клиентът, заложил на печелившото число, получава печалба, която се изчислява, като залогът му се умножи по коефициента, валиден в момента на осъществяване на залога. По време на тегленето може да бъде определено за печелившо повече от едно число от една група. В този случай, клиентите получават печалба, която се  изчислява, като коефициентът им се раздели на броя изтеглени печеливши числа и полученият резултантен коефициент се умножи по залога.
(3) Клиентът сам определя броя на числата, на които залага. За всяко избрано число се заплаща залог.
(4) Тегленето се осъществява по начина, определен в чл. 3, и се визуализира по следния начин:
1. Всяка от трите групи, описани в ал. 1, се визуализира като игрална маса. Числата, на които залага клиентът, се визуализират като игрални места, а тегленето на числата - като игра на карти.
2. Визуализацията на тегленето се осъществява на четири етапа:
2.1. Етап 1 - Draw
Изтеглят се по две карти на всяко от игралните места, съответстващи на полетата за залагания, които се визуализират на екран.
2.2. Етап 2 - Flop
Изтеглят се първите три общи карти, които се визуализират на екран.
2.3. Етап 3 - Turn
Изтегля се четвъртата от общите карти и се визуализира на екран.
2.4. Етап 4 – River
Изтегля се последната (петата) обща карта. Определят се  печелившите игрални места за всяка от масите в разиграването, както и печелившите залози във всичките 3 етапа от залагането. Печелившото място (печелившото число) се определя от комбинацията на 5-те най-силни карти, съставена от 2-те карти на съответното място и 5-те общи карти.
3. Печелившите комбинации, определящи печелившото число, се подреждат по стойност, както следва /от най-ниска към най-висока/:
3.1. Най-висока карта /по височина картите се подреждат от 2 към асо/
3.2. Чифт (две карти);
3.3. Два чифта;
3.4. Тройка;
3.5. Кента (5 поредни карти, но не всички от една боя);
3.6. Флъш (5 карти от една боя, но не поредни);
3.7. Фул хаус (една тройка и един чифт);
3.8. Каре (4 еднакви карти);
3.9. Стрейт флъш (5 поредни карти от една боя);
3.10. Кралска кента (10, J, Q, K, A от една боя).
4. Печели най-високата комбинация на съответната маса, съгласно описаното в т.3. Останалите комбинации губят. Най-високата комбинация определя печелившото число, съответстващо на мястото на масата. Например – ако най-високата комбинация на втората маса е изтеглена за място 22, печели число 22 и клиентите, заложили на него, получават печалба, която се определя като произведение от коефициента, валиден в момента на осъществяване на залога, и сумата на залога. Останалите клиенти, заложили съответно на място 21, 23, 24, 25 и 26 – губят.
5. В случай, че по време на визуализиране на тегленето бъде изтеглена еднаква по сила най-силна комбинация на повече от едно място, за печеливши се определят всички числа (места) с тази комбинация.
6. За всяка от трите маси картите се раздават от отделно виртуално тесте от 52 карти. По време на играта картите, които губят шанс за печалба, "изгарят" след раздаване на "Flop" и "Turn", като съответно се означават с надпис "FOLD" или чрез визуализация на червен "X" върху картите и се спира залагането за тези игрални места. Клиентите, заложили на тях, губят.
7. След всеки етап участващите ръце остават на масата, като коефициентът се променя според раздадените на масата общи карти.
 (5) Участието в играта може да се осъществи чрез:
1. задаване от страна на клиента на избрано от него число/числа.
2. случаен избор, при който на клиента се предоставя случайно число/числа.
Чл. 17. (1) За разновидност „Бинго милиони“ на играта „ЛОТОШАНС“, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 50 включително. Организаторът на играта може да променя числата, на които могат да се правят залагания, за което уведомява участниците в предварителната програма.
(2) Броят на числата, на които участникът трябва да заложи, се определя в предварителната програма, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 50.
(3) Броят на числата, които се теглят, се определя в предварителната програма, като минималният брой е 1, а максималният – 50. Организаторът на играта може да определи в предварителната програма, че тегленето на числата продължава до определяне на първата печеливша комбинация.
(4) Участието в играта може да се осъществи чрез:
 1. задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация;
 2. случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа;
 3. талони, на които предварително са отпечатани комбинации от числа, на които клиентът залага.
 4. Специални залози:
                 4.1. Залог на комбинацията от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя броя и/или вида на числата които трябва да бъдат изтеглени, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
                 4.2. Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които клиентът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
                 4.3. Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 4.2, и вероятността сборът да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
                 4.4. Залог дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо, по-малко или равно на първото изтеглено число от предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            (5) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти. Коефициентите се определят на база:
            - брой на числата, на които участникът трябва да заложи;
            - брой познати от участника числа;
- брой числа, изтеглени до момента на определяне на комбинацията на участника като печеливша.
(6) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл. 18. (1) За разновидност „Супер“ на играта  „ЛОТОШАНС“, залагания се приемат за едновременното познаване, на числата от 0 до 9 и позицията, на която ще бъдат изтеглени. Организаторът на играта определя броя на позициите, на които може да се залага.
(2) Участникът залага на едно от числата от 0 до 9 за всяка от позициите. Участникът може да повтаря избраните от него числа на различните позиции.
(3) За определяне на печалбите се тегли по едно число от 0 до 9 за всяка от позициите.
(4) Участието в играта може да се осъществи чрез:
 1. задаване от страна на клиента на избраните от него числа на съответните позиции;
 2. случаен избор, при който на клиента се предоставя комбинация от случайно избрани числа на съответните позиции;
 3. талони, на които предварително са отпечатани числови комбинации и съответните им позиции, на които клиентът може да заложи.
 4. Специални залози:
                 4.1. Залог на комбинацията от числата на различните позиции – в този случай организаторът на играта определя условията, на които трябва да отговарят изтеглените числа, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
                 4.2. Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които клиентът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички числа, независимо на коя позиция са изтеглени. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
                 4.3. Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 4.2, и вероятността сборът да е чето или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
                 4.4. Залог дали изтегленото число на съответната позиция /например първа, втора, трета и т.н./ ще бъде по-голямо, по-малко или равно на числото, изтеглено за същата позиция в предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            (6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти. Коефициентите се определят на база:
            - брой на позициите, на които може да се залага;
            - брой на познатите числа;
            - брой на позициите, на които участникът е познал изтеглените числа;
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл.19 (1)
(1) За разновидност „ЛОТО“ на играта „ЛОТОШАНС“, клиентът залага на числова комбинация, която е формирана от основни и допълнителни числа.
(2) Основни числа
За всяко разиграване на разновидност „ЛОТО“ на играта „ЛОТОШАНС“, организаторът на играта определя:
1. общ брой на основните числа;
2. брой на числата, които могат да бъдат маркирани от клиента за участие в основното теглене – 5;
3. брой на числата, които се теглят в основното теглене – 5;
(3) Допълнителни числа
За всяко разиграване на разновидност „ЛОТО“ на играта „ЛОТОШАНС“, организаторът на играта определя:
1. общ брой на допълнителните числа;
2. брой на числата, които могат да бъдат маркирани от клиента за участие в допълнителното теглене;
3. брой на числата, които се теглят в допълнителното теглене;
(4)       Участието в играта може да се осъществи чрез:
1.         задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация;
2.         случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа.
3.         Предварително  зададени от организатора числови комбинации, на които клиентът залага.
(5) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти в зависимост от броя познати от клиента основни и допълнителни числа.
(6) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
 
Чл. 20 (1) За разновидност „Зодиак“ на играта  „ЛОТОШАНС“, залагания се приемат за едновременното познаване на едно число и една зодия. Броят на цифрите в числото се определят от организатора на играта, като минималният брой е 3, а максималният – 9.
(2)       Участието в играта се осъществява като клиентът избере зодия и получи от организатора на играта число, определено на случаен принцип. Броят на цифрите в числото се определя по начина, описан в ал. 1.
(3) За определяне на печалбите се тегли едно число и една зодия. Броят на цифрите в числото се определя по начина, описан в ал. 1.
            (4) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти в зависимост от това, дали е познато числото, зодията или и двете.
(5) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл. 21 (1) За разновидност „5 от 11“ на играта  „ЛОТОШАНС“, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 11 включително и/или на  едновременно познаване на целите числа от 1 до 11 и редът, в който ще бъдат изтеглени.
(2) Минималният и максималният брой на числата, на които може да се залага, се определят в предварителната програма, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 5.
(3) За определяне на печалбите се теглят определен от организатора в предварителната програма брой числа измежду целите числа от 1 до 11 включително.
(4) Участието в играта може да се осъществи чрез:
 1. задаване от страна на клиента на избраните от него числа.
 2. задаване от страна на клиента на избраните от него числа и редът, в който ще бъдат изтеглени;
 3. случаен избор, при който на клиента се предоставя комбинация от случайно избрани числа;
 4. случаен избор, при който на клиента се предоставя комбинация от случайно избрани числа и редът, в който ще бъдат изтеглени;;
 5. талони, на които предварително са отпечатани числови комбинации, на които клиентът може да заложи;
 6. талони, на които предварително са отпечатани числови комбинации и и редът, в който ще бъдат изтеглени;, на които клиентът може да заложи.
 7. Специални залози:
  1. 1 Залог на комбинацията от числата и/или комбинация от числа и редът, в който ще бъдат изтеглени – в този случай организаторът на играта определя условията, на които трябва да отговарят изтеглените числа, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
  2. 2 Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които клиентът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички числа, независимо на коя позиция са изтеглени. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
  3. 3 Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 7.2, и вероятността сборът да е чето или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
  4. 4 Залог дали изтегленото число в съответната поредност /например първа, втора, трета и т.н./ ще бъде по-голямо, по-малко или равно на числото, изтеглено в същата поредност в предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
  5. 5 Залог за едновременно познаване на числата и/или комбинация от числа и редът, в който ще бъдат изтеглени в две поредни тегления. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите
            (6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
Чл. 22. Желаещите да ползват системи за съкратено записване са длъжни да спазват правилата и условията, публикувани в специализираните издания на дружеството.
Чл. 23. (1) Организаторът на игрите определя процедурата, по която клиентите извършват залози.
(2) „ЕВРОБЕТ“ ООД си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да не приеме даден залог.
Чл. 24. (1) Минималният и максималният залог за едно предвиждане се определят от „ЕВРОБЕТ“ ООД, като минималният не може да бъде по-малък от 0,01 лв., а максималният не може да бъде по-голям от 100 000 лв.
(2) „ЕВРОБЕТ“ ООД може да променя ограниченията за минималния и максималния залог, съгласно ал. 1, като уведоми Държавната комисия по хазарта. Промяната се утвърждава от Държавната комисия по хазарта и се обявява на клиентите.
Чл. 25. (1) „ЕВРОБЕТ“ ООД определя периода от време след извършване на всеки залог, в който същият може да бъде анулиран.
(2) В специални случаи, извън периода от време, определен съгласно ал. 1, залог може да бъде анулиран само по решение на „ЕВРОБЕТ“ ООД и при спазване на определената от дружеството процедура.
(3) Анулирането се смята за осъществено само след получаване на потвърждение от Централната компютърна система.
(4) Сумите, върнати на клиентите в резултат на анулиране на залог, не се включват в постъпленията за играта.
Чл. 26. Клиентите са длъжни да спазват игралните условия и правилата на играта и нейните разновидности, определени от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ В ЛОТО ИГРАТА „ЛОТОШАНС“
 
Чл. 27. „ЕВРОБЕТ“ ООД определя фонд за изплащане на печалбите в размер не по-малко от 50 на сто от стойността на приетите залози, който да бъде разпределен като печалби или награди, съгласно Закона за хазарта.
Чл. 28. (1) Печалбите в играта и нейните разновидности се определят чрез предварително определени коефициенти за различните печеливши комбинации.
(2) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.
(3) „ЕВРОБЕТ“ ООД може да променя коефициентите. В случай, че бъдат направени промени в коефициентите, печалбите се изчисляват на базата на валидните към момента на приемане на залога коефициенти, съхранени в Централната компютърна система.
(4) В Приложение № 1 е дадена примерна  таблица за определяне на коефициентите, с помощта на които се изчисляват печалбите за всяка от разновидностите на играта „ЛОТОШАНС“.
(5) Фондът за изплащане на печалби по чл. 27 се формира като сума от всички печалби, определени чрез предварително зададени коефициенти.
(6) Печалбите се закръгляват до една стотинка.
Чл. 29. Печалбите се определят и изчисляват единствено и само въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система, съгласно чл. 10.
Чл. 30. (1) „ЕВРОБЕТ“ ООД може да раздава на клиентите в играта и нейните разновидности допълнителни парични и/или предметни печалби, както и да определя начините за формиране и разпределение на фондове  от типа ДЖАКПОТ (например: дневен джакпот, седмичен джакпот, месечен джакпот, джакпот по време на дадено теглене, джакпот за комбинация от тегления, джакпот за комбинация от числа, суперджакпот и т.н.).
(2) „ЕВРОБЕТ“ ООД може да раздава на клиентите си обединени джакпоти за игрите, за които дружеството има издадени лицензи. Обединените джакпоти се натрупват и разпределят по начините, описани в чл. 31, като отчисленията за тях се формират от залозите, получени за  игрите, за които дружеството има издадени лицензи. Печалбите от обединените джакпоти се отнасят към съответната игра, с която са спечелени.
Чл. 31. (1) „ЕВРОБЕТ“ ООД определя периода от време, през който се актуализират фондовете за изплащане на ДЖАКПОТ.
(2) Фондовете за изплащане на ДЖАКПОТ могат да се натрупват по един от следните начини:
1. „ЕВРОБЕТ“ ООД определя една първоначална сума, която се увеличава с процент от постъпленията от направените залози за участие в разпределението на фонда за ДЖАКПОТ и се намалява със сумата на печалбите от реализираните ДЖАКПОТИ за определения от „ЕВРОБЕТ“ ООД период от време.
2. „ЕВРОБЕТ“ ООД определя една първоначална сума, която се увеличава с процент от постъпленията от направените залози за участие в играта и се намалява със сумата на печалбите от реализираните ДЖАКПОТИ за определения от „ЕВРОБЕТ“ ООД период от време.
(3) За да се включи в разпределението на фонда за изплащане на ДЖАКПОТ, залогът на клиента трябва да отговаря на условията, определени в предварителната програма (чл. 5, ал. 1, т. 4).
(4) Сумата, натрупана във фонд ДЖАКПОТ се разпределя между клиентите, чиито залози отговарят на условията съгласно ал. 3. Начинът на разпределяне се определя от „ЕВРОБЕТ“ ООД и се обявява в предварителната програма.
(5) Минималният и максималният размер на залога за предвиждания, участващи за ДЖАКПОТА се определя от „ЕВРОБЕТ“ ООД, при спазване на предвиденото в чл. 24, ал. 1.
Чл. 32. „ЕВРОБЕТ“ ООД обявява в предварителната програма размера и начина за участие в разпределение на фондовете за изплащане на ДЖАКПОТ, вида и начина на раздава на допълнителните парични и/или предметни печалби, когато има такива.
Чл. 33. (1) „ЕВРОБЕТ“ ООД може да организира ТВ игри, в които клиентите в играта „ЛОТОШАНС“ и нейните разновидности могат да спечелят парични и предметни печалби.
(2) „ЕВРОБЕТ“ ООД обявява в предварителната програма реда и начина за участие в ТВ игрите.
(3) При валидирането на залог, отговарящ на условията, обявени в предварителната програма по ал. 2, клиентите получават квитанция с отпечатан на нея уникален код за регистрация.
(4) За да участват, клиентите трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите, като регистрират уникалния код по ал. 3.
(5) Регистрацията по ал. 4 може да се осъществи по един от следните начини:
т.1  на официалния интернет сайт на организатора на играта;
т.2. с телефонно обаждане или СМС на посочен от организатора телефонен номер.
(6) След регистрацията на кода, клиентът се включва в тегленето за ТВ игри по предварително обявен от организатора ред и начин.
(7) Веднъж регистриран, уникалният код не може да бъде използван повторно.
(8) ТВ игрите се провеждат в предварително определени дни и в тегленето се включват всички клиенти, които са регистрирани по начина, определен в ал. 4 и ал. 5. Организаторът на играта предварително уведомява клиентите за датата на провеждане на ТВ играта.
Чл. 34. (1) Тегленето на печелившите участници за ТВ игрите се извършва чрез специализирана система, под контрол на комисия, определена от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
(2) Датата и часът на всяко теглене се обявяват предварително от организатора.
(3) За проведеното теглене се съставя протокол, подписан от членовете на комисията.
(4) „ЕВРОБЕТ“ ООД предварително обявява крайния час за регистриране на участниците за всяко едно теглене.
(5) За всеки изтеглен печеливш участник се теглят по още 10 допълнителни участници.
(6) ТВ игрите са подробно описани в Приложение № 2 към настоящите задължителни правила.
Чл. 35. (1) След определяне на участниците по чл. 34, организаторът осъществява телефонна връзка с всеки изтеглен участник на телефонния номер, предоставен от последния при регистрацията по чл. 33.
(2) В случай че с даден участник не може да бъде осъществена телефонна връзка в 3 последователни позвънявания, в рамките на 5 минути, организаторът на играта осъществява телефонна връзка с първия изтеглен допълнителен участник.
(3) В случай че не може да бъде осъществена телефонна връзка с изтегления първи допълнителен участник в 3 последователни позвънявания, в рамките на 5 минути, се преминава към търсене на втория изтеглен допълнителен участник. По същия начин се процедира и с останалите допълнителни участници до осъществяване на телефонна връзка с един от тях по реда на изтеглянето им.
Чл. 36. (1) Броят на участниците, които ще участват в студиото за ТВ игрите, се определя от „ЕВРОБЕТ“ ООД за всяко теглене и се обявява предварително на участниците.
(2) Процедурата по чл. 35 се повтаря до осъществяване на телефонна връзка с броя участници, определени съгласно ал. 1.
(3) Участниците, определени да участват в ТВ игрите, трябва да се явят на точно определени от „ЕВРОБЕТ“ ООД дата, час и място.
(4) Участник, който не се яви на определените от организатора дата, час и място, губи право за участие в ТВ игрите.
Чл. 37. (1) В случай че в студиото са поканени да присъстват повече участници, отколкото е определено да играят, чрез теглене по чл. 34, ал. 1 от настоящото приложение се определят участниците, които ще играят в ТВ игрите.
(2) В случай че ще се провежда повече от една ТВ игра, чрез жребий се определят участниците в различните игри.
 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИ В ЛОТО ИГРАТА „ЛОТОШАНС“
 
Чл. 38. (1) „ЕВРОБЕT“ ООД определя максимална печалба за един залог в размер на 1 000 000 лева.
(2) „ЕВРОБЕТ“ ООД може да променя максималната печалба за един залог, съгласно ал.1, като уведоми предварително Държавната комисия по хазарта.
Чл. 39. Печалбите на клиентите се изплащат по ред и начин, определен от „ЕВРОБЕТ“ ООД, въз основа на представено от клиента потвърждение за залог издадено от организатора на играта, съгласно чл. 8, и данните за залога, съхранени в Централната компютърна система.
Чл. 40. (1) Когато потвърждението за залог липсва, изгубено е, напълно или частично е повредено, в резултат на което е невъзможно разпознаване на предвиждането в Централната  компютърна система, печалби не се изплащат и залози не се връщат.
(2) Когато данните за залог в Централната компютърна система не съвпадат с данните, съответстващи на идентификацията (уникалният номер на залога) в представеното потвърждение за залог, печалби не се изплащат.
Чл. 41. „ЕВРОБЕТ“ ООД не отговаря спрямо клиентите на играта за претърпени загуби и пропуснати ползи вследствие на изгубено, напълно или частично повредено потвърждение за залог, издадено от организатора на играта съгласно чл. 8 и във всички останали случаи, когато е невъзможно разпознаването и възстановяването на предвиждането.
Чл. 42. Всяка печалба се регистрира в Централната компютърна система. Ако за дадена печалба е регистрирано в Централната компютърна система, че е изплатена и клиент представи потвърждение за залог, печалбата не се изплаща.
Чл. 43. „ЕВРОБЕТ“ ООД определя срока, след изтичане на който непотърсените печалби не се изплащат, като този срок не може да бъде по-малък от 14 дни.
Чл. 44. След изтичане на срока за изплащане на печалби по чл. 43 информацията за печалбите се унищожава.
Чл. 45. В случай, че има основателно предположение, че чрез измама или фалшификация е осъществена дейност с цел да се предопредели изходът от дадено теглене или в случай, че има съмнение за достоверността на провеждане на тегленето „ЕВРОБЕТ“ ООД си запазва правото да прекрати изплащането на печалби.
 
РЕКЛАМАЦИИ
 
Чл. 46. (1) Клиент на играта може да подаде рекламация в „ЕВРОБЕТ“ ООД в срока, определен съгласно чл. 43.
(2) Начинът за подаване на рекламация от страна на клиентите, се определя от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
Чл. 47. (1) В двуседмичен срок от получаването на рекламацията в централния офис, организаторът на играта уведомява клиента за своето становище.
(2)  В случаите на възникнали спорове или рекламации от клиенти на играта, те се решават от управителя на „ЕВРОБЕТ“ ООД или упълномощени от него лица в 14-дневен срок от постъпване на жалбата /с копие до Държавната комисия по хазарта/ от клиента при организатора на играта.
(3) Когато възникналият спор или рекламация не се разреши в срока по ал. 1 задължително се изготвя протокол, в който се описва предметът на спора или рекламацията, подписва се от двете страни и в 7-дневен срок от съставянето му се изпраща до Държавната комисия по хазарта.
(4) Когато права и интереси на клиент са засегнати от възникнал спор или рекламация и решението на организатора не го удовлетворява, той може да подаде до Държавната комисия по хазарта писмено оплакване, придружено с всички доказателства.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 48. (1) Ако дадено теглене се отложи, не се проведе или бъде прекъснато, датата и часът на новото теглене и/или начинът на определяне на печалбите, се обявяват от организатора на играта.
(2) В случаите на ал. 1 организаторът на играта има право да анулира тегленето и да върне на клиентите стойността на залога. Залозите се връщат в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на провеждане на тегленето. Организаторът на играта оповестява решението си на клиентите в средствата за масова информация и пунктовете за залагания. Върнатите на клиентите залози не се включват и не се отчитат като постъпления в играта.
Чл. 49. Игралните условия и правила на „ЕВРОБЕТ“ ООД имат силата на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите по отношение на клиентите на играта. Договорът се смята за сключен, след като са спазени правилата за осъществяване на залози, определени от организатора на играта.
Чл. 50. (1) В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, в резултат на които провеждането на играта и изплащането на печалбите на клиентите стане невъзможно, „ЕВРОБЕТ“ ООД не носи отговорност спрямо клиентите. В тези случаи „ЕВРОБЕТ“ ООД връща на клиентите стойността на залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в Централната компютърна система. Върнатите на клиентите залози не се включват и не се отчитат като постъпления в играта.
(2) Форсмажорно се счита всяко обстоятелство, независещо от „ЕВРОБЕТ“ ООД, обективно непредвидимо и невъзможно за предотвратяване. Такива обстоятелства са именно, но не единствено, стихийно бедствие, наводнение, земетресение, пожар, война, стачка, ембарго, терористични акции и т.н.
Чл. 51. При възникване на специални обстоятелства, по преценка на „ЕВРОБЕТ“ ООД, същият има право за определен –цикъл на игра, теглене, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент „1“, да ги анулира или да вземе друго решение за начина на определяне на печалбите от тях.
Чл. 52. „ЕВРОБЕТ“ ООД не отговаря спрямо клиентите на играта за претърпени загуби и пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога по начин, несъответстващ на определената от организатора на играта процедура.
Чл. 53. „ЕВРОБЕТ“ ООД не отговаря спрямо клиентите на играта за претърпени загуби и пропуснати ползи вследствие на недобросъвестно поведение на клиент и/или трето лице.
Име Тип Размер
Програма "Еврошанс" 15 Mb
Програма "Лотомания" 7 Mb
Програма "5 от 11" 11 Mb
Програма "Спорт Шанс" 4 Mb
Програма "Покер Шанс" 13 Mb
Игра с кобинации 348 Kb
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ 244 Kb
Задължителни игрални условия и правила за провеждане на играта “МЕДЖИК ШАНС”
 
Чл.1. Настоящите игрални условия и правила уреждат начина и реда за провеждане на играта “МЕДЖИК ШАНС” със залагания върху случайни събития, организирани от "ЕВРОБЕТ" ООД, както и взаимоотношенията между дружеството и участниците в играта.
 
Чл. 2. Играта “МЕДЖИК ШАНС” е игра със залагания върху случайни събития, при която печалбата зависи изцяло от случайността и е обвързана с познаване на факти или събития.
 
Чл. 3. Залозите в играта се приемат и обработват посредством централизирана компютърна система.
 
Чл.4. /1/ Залаганията върху случайни събития се извършват по предварително обявена програма - тираж.
 
/2/ „ЕВРОБЕТ” ООД обявява поредния номер и датите на провеждането на всеки тираж.
 
Чл. 5. Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице може да бъде участник в игрите на "ЕВРОБЕТ" ООД.
 
Чл. 6. /1/ При осъществяване на залози участниците ползват обявената от “ЕВРОБЕТ” ООД предварителна програма, която може да съдържа:
1. случайните събития, на които участниците могат да залагат;
2. датата и времето на провеждане на събитията;
3. началните коефициенти;
4. комбинацията от случайни събития, които участникът трябва да познае, за да се включи в разпределението на фонд Джакпот (принципите за формиране и разпределяне на фонд Джакпот са описани в чл. 26);
5. типа на фонда Джакпот
6. начина, по който се определя разпределението на сумите, натрупани във фонд Джакпот между печелившите;
7. условията за спечелване на допълнителни парични или предметни печалби;
8. размера на фонд Джакпот;
9. указания за залагания;
10. специфични условия;
11. друга информация или данни, свързани със случайните събития.
 
/2/ “ЕВРОБЕТ” ООД си запазва правото да променя предварителната програма, коефициентите, както и всяка друга информация, която има отношение към залозите, за което уведомява участниците в играта.
 
Чл. 7. /1/ За да се включи в играта, участникът трябва да направи своите предвиждания, да заплати залога за предвижданията си и да получи от централизираната компютърна система потвърждение за залог. Потвърждението за залога се извършва по начин, определен от “ЕВРОБЕТ” ООД.
 
/2/ В потвърждението за залога могат да се съдържат прогнозите на участника и друга информация, определена от “ЕВРОБЕТ” ООД.
 
/3/ Информацията, съдържаща се в потвърждението за залог, издадено от организатора на играта е необходимо да бъде еднаква с информацията, съхранена в централизираната компютърна система.
 
/4/ Участникът е длъжен да провери, дали съдържанието на потвърждението за залог съвпада с неговия залог. Печалби се изплащат единствено и само по информацията, съдържаща се в потвърждението за залог и съхранена в централизираната компютърна система.
 
/5/ Потвърждение за залог, което не отговаря на ал. 2 и ал. 3 е невалидно и не се включва в играта.
 
 
Чл. 8. /1/ Залозите се приемат и обработват чрез централизирана компютърна система, която може да съхранява:
1. предварителната програма и всички изменения, настъпили в нея;
2. актуалната (валидната) към всеки момент програма;
3. информацията за постъпилите залози;
4. резултатите от завършилите събития;
5. други данни, определени от “ЕВРОБЕТ” ООД.
 
/2/ На базата на информацията, съхранена в централизираната компютърна система се определят:
1. печалбите на участниците;
2. изплатените и неизплатени печалби;
3. други данни, определени от “ЕВРОБЕТ” ООД.
 
/3/ В случай, че бъдат направени промени в предварителната програма, печалбите се изчисляват на базата на валидната към момента на приемане на залога програма. Валидна към момента на приемането на залога програма е програмата, която се съхранява в централизираната компютърна система и е получена от предварителната програма, с всички изменения, настъпили в нея до момента на приемане на залога.
 
/4/ За определяне на валидността на залога и печалбите на участниците, се използват единствено и само данните в централизираната компютърна система.
 
Чл. 9. /1/ Минималният и максималният залог за едно предвиждане се определят от “ЕВРОБЕТ” ООД, като минималният не може да бъде по-малък от 0,01 лв., а максималният не може да бъде по-голям от 100 000 лв.
 
/2/ “ЕВРОБЕТ” ООД може да променя ограниченията за минималния и максимален залог съгласно ал. 1 като уведоми Държавната комисия по хазарта най-малко седем дни преди промяната. Промяната се обявява на участниците.
 
/3/ В едно предвиждане участникът може да направи залог за едно или повече случайни събития.
 
Чл. 10. /1/ Крайният срок за извършване на залози за резултатите от случайните събития, включени в програмата, на които участниците могат да залагат, се обявява от “ЕВРОБЕТ” ООД.
 
/2/ Залози, направени след срока, определен съгласно ал. 1, са невалидни. В този случай печалби не се изплащат и залози не се връщат.
 
Чл. 11. /1/ Печалбите се определят и изчисляват единствено и само въз основа на информацията, която се съхранява в централизираната компютърна система, съгласно чл. 10.
 
/2/ Печалбите се изплащат след приключване на всички събития, включени в предвиждането на участника.
 
/3/ Печалбите се изплащат по процедура, определена от “ЕВРОБЕТ” ООД, въз основа на потвърждението за залог, издадено от “ЕВРОБЕТ” ООД, съгласно чл. 18 и данните за залога, съхранени в централизираната компютърна система.
 
/4/ Когато потвърждението за залог липсва, изгубено е, напълно или частично е повредено, в резултат на което е невъзможно разпознаване на предвиждането в централизираната компютърна система, печалби не се изплащат и залози не се връщат.
 
/5/ Когато данните за залог в централизираната компютърна система не съвпадат с представеното потвърждение за залог, печалби не се изплащат.
 
I. Участие в играта
 
Чл. 12. /1/ За да се включи в играта, участникът трябва да предвиди изходите от едно или повече случайни събития.
 
/2/ Случайните събития, на които може да се залага, се включват в програмата, обявена от “ЕВРОБЕТ” ООД. Всяко случайно събитие има възможни изходи.
Случайните събития могат да бъдат: събития, свързани с науката, техниката, културата или изкуството; събития, свързани с прогнозата за времето; събития, които имат общественополитически характер; събития, свързани с демографски, географски и икономически фактори; събития със спортен характер, които зависят от случайността, събития, свързани с шоу бизнес и др. събития, при които изходите зависят изцяло от случайността и печалбите са обвързани с познаване на факти или събития.
 
/3/ Организаторът на играта предварително определя:
1. случайните събития, на които може да се залага, както и техните наименования.
2. изходите от случайните събитията, на които може да се залага;
3. периода от време за възникване на съответните изходи;
4. начина на означаване на възможните изходи от събитията;
5. коефициента за всеки възможен изход, за който може да се залага или за комбинация от няколко изхода, за които може да се залага.
6. за кой момент от събитието са валидни съответните коефициенти.
 
/4/ В случаите, когато за даден изход не е определен коефициент, участниците не могат да залагат за него.
 
/5/ След определяне на изхода (изходите), който е печеливш за всяко случайно събитие, се определя, дали дадено предвиждане е печелившо или не.
 
/6/ “ЕВРОБЕТ” ООД определя допустимия брой грешки в предвиждане, при който се изплаща печалба.
 
/7/ В случай на вярно предвиждане, печалбата се формира като съответният коефициент се умножи по залога. При вярно предвиждане на повече от един изход за повече от едно случайни събития в съответствие с ал. 6, печалбата се изчислява като се умножат коефициентите на различните познати изходи и полученото произведение се умножи по залога.
 
Чл. 13. Желаещите да ползват системи за комбиниране, са длъжни да спазват правилата и условията, публикувани в специализираните издания на дружеството.
 
Чл. 14. ”ЕВРОБЕТ” ООД може да определя ограничения за:
1. Броя на изходите от случайните събития в едно предвиждане.
2. Начина, по който изходите от случайните събития могат да се комбинират в едно предвиждане.
 
Чл. 15. Организаторът на играта предварително определя начина, по който се означават различните изходи от случайните събития.
 
Чл. 16. /1/ Печалбите на участниците се определят на база официалните резултати, обявени от “ЕВРОБЕТ” ООД.
 
/2/ При прекъсване на случайното събитие или при възникване на други специфични обстоятелства, “ЕВРОБЕТ” ООД взима решение относно начина на определяне на официалния изход от него и го обявява на участниците.
 
/3/ Изходите от случайни събития, които са с променено място на провеждане, със служебен резултат, непроведени, с променени участници, отложени или започнали преди обявения от “ЕВРОБЕТ” ООД краен срок за приемане на залози могат да се обявят от организатора на играта за познати с коефициент “1” или “ЕВРОБЕТ” ООД да вземе решение относно начина на определяне на официалните резултати в тях и да ги обяви на участниците.
 
/4/ Всички предвиждания, за които произведението от печелившите коефициенти е равно на “1”, се обработват като “неосъществени залози”.
 
/5/ Постъпленията от неосъществени залози, направени в предвижданията по ал. 4, не се включват и не се отчитат като постъпления в тиража, а се връщат на участниците.
 
/6/ При наличие в предвиждане на един или повече изхода с коефициент „1”, „ЕВРОБЕТ” ООД има право да върне залога или да определи печалба за това предвиждане. „ЕВРОБЕТ” ООД предварително уведомява участниците в игрите за условията, при които определя печалба и/или връща на залога съгласно предходното изречение.
 
Чл. 17. “ЕВРОБЕТ” ООД си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да не приеме даден залог.
 
Чл. 18. Организаторът на игрите определя процедурата, по която участниците извършват залози.
 
Чл. 19. /1/ “ЕВРОБЕТ” ООД определя периода от време след извършване на всеки залог, в който същият може да бъде анулиран.
/2/ В специални случаи, извън периода от време, определен съгласно ал. 1, участникът има право да анулира осъществения от него залог само ако получи разрешение от “ЕВРОБЕТ” ООД и спази определената от дружеството процедура.
/3/ Анулирането се смята за осъществено само след получаване на потвърждение от централизираната компютърна система.
/4/ Сумите, върнати на участниците в резултат на анулиране на залог, не се включват в постъпленията за тиража.
 
Чл. 20. Участниците са длъжни да спазват игралните условия и правилата на “ЕВРОБЕТ” ООД. 
 
II. Определяне на печалбите
 
Чл. 21. /1/ Сумите за изплащане на участниците се определят на базата на направените залози и коефициентите, зададени от организатора на играта.
 
/2/ Печалбите могат да се изчисляват по един от следните начини:
1. чрез коефициентите, валидни в момента на приемане на залога;
2. чрез коефициентите, валидни към началото на съответното случайно събитие.
 
/3/ За различните случайни събития, “ЕВРОБЕТ” ООД определя начина на изчисляване на печалбите и го съобщава на участниците.
 
Чл. 22. /1/ “ЕВРОБЕТ” ООД определя максимална печалба за едно предвиждане в размер на 1 000 000 лв. Дружеството запазва правото си да променя размера на максималната печалба. Промените се обявяват на участниците.
 
/2/ В случаи, когато има доказателства, че един или група участници са осъществили залагания с цел да заобиколят предвиденото в чл. 10, ал. 1 и/или в ал. 1 на настоящия член, “ЕВРОБЕТ” ООД има право да определи печалбата за техните печеливши предвиждания.
 
Чл. 23. Печалбите се закръгляват на една стотинка.
 
Чл. 24. /1/ "ЕВРОБЕТ" ООД може да раздава на участниците в играта допълнителни парични печалби или предметни печалби, както и да определя начините за формиране и разпределение на фондове от типа ДЖАКПОТ (например: Дневен джакпот, Джакпот по време на тираж, Седмичен джакпот, Месечен джакпот, Джакпот по време на случайно събитие, Суперджакпот и т.н.).
 
/2/ Типът на Джакпота се определя, както следва:
1. Дневен Джакпот – участникът трябва да познае определената комбинация в рамките на деня;
2. Джакпот по време на тираж - участникът трябва да познае определената комбинация в рамките на тиража;
3. Седмичен Джакпот – участникът трябва да познае определената комбинация в рамките на седмицата;
4. Месечен Джакпот – участникът трябва да познае определената комбинация в рамките на месеца;
5. Джакпот по време на случайно събитие - участникът трябва да познае определената комбинация в рамките на случайното събитие;
6. Суперджакпот – може да се организира като Дневен джакпот, Джакпот по време на тираж, Седмичен джакпот, Месечен джакпот, Джакпот по време на случайно събитие и т.н.
 
Чл. 25. /1/ "ЕВРОБЕТ" ООД определя периода от време, през който се актуализират фондовете за изплащане на ДЖАКПОТ.
 
/2/ Фондът за изплащане на ДЖАКПОТ се натрупва по следния начин: "ЕВРОБЕТ" ООД определя една първоначална сума, която се увеличава с процент от постъпленията от направените залози за участие в разпределението на фонда за ДЖАКПОТ и се намалява със сумата на печалбите от реализираните ДЖАКПОТИ за определения от "ЕВРОБЕТ" ООД период от време.
 
/3/ За да се включи в разпределението на фонда за изплащане на ДЖАКПОТ, участникът трябва да познае комбинация от изходите от случайните събития, определени в предварителната програма (чл. 6, ал. 1, т. 4).
 
/4/ Сумата, натрупана във фонд ДЖАКПОТ може да се разпределя по един от следните начини:
1. Сумата се разпределя между всички участници, познали комбинацията съгласно ал. 3 в определен от организатора период от време.
2. Измежду всички участници, познали комбинацията, съгласно ал. 3 в определен от организатора период от време, на случаен принцип се избира един, който печели цялата сума.
3. Цялата сума се печели от първия по време участник, познал комбинацията, съгласно ал. 3 ;
 
/5/ Размерът на залога за предвиждания, участващи за ДЖАКПОТА се определя от “ЕВРОБЕТ” ООД, като минималният не може да бъде по-малък от 0,01 лв., а максималният не може да бъде по-голям от 100 000 лв.
 
Чл. 26. “ЕВРОБЕТ” ООД обявява в предварителната програма размера на фонда за изплащане на ДЖАКПОТ, вида и начина на раздава на допълнителните парични печалби или предметни печалби.
 
ІII. Изплащане на печалбите
 
Чл. 27. /1/ Печалбите на участниците се изплащат по ред и начин, определен от “ЕВРОБЕТ” ООД, въз основа на потвърждението за залог, издадено от “ЕВРОБЕТ” ООД и данните за залога, съхранени в Централизираната компютърна система.
 
/2/ Изплащането на всяка печалба се регистрира в Централизираната компютърна система. Ако за дадена печалба е регистрирано в Централизираната компютърна система, че е изплатена и участник представи потвърждение за залог, печалбата не се изплаща.
 
Чл. 28. Печалби в размер, надвишаващ разрешената от закона сума за изплащане в брой, се изплащат по безкасов начин.
 
Чл. 29. "ЕВРОБЕТ" ООД определя срока, след изтичане на който непотърсените печалби не се изплащат. Срокът за изплащане на печалби е 30 дни, считано от деня, следващ провеждането на тиража, по време на който са определени. “ЕВРОБЕТ” ООД може да променя срока за изплащане на печалби, като уведоми Държавната комисия по хазарта най-малко седем дни преди промяната. Промяната се обявява на участниците.
 
Чл. 30. След изтичане на срока за изплащане на печалби, записите с дигитална информация за залозите на участниците се унищожават.
 
Чл. 31. ”ЕВРОБЕТ” ООД си запазва правото да прекрати изплащането на печалби, ако счете че има основателно предположение, че е осъществена дейност от един или група участници, с цел да предопредели резултата на дадено случайно събитие или в случай, че има съмнение за достоверността на провеждане на случайното събитие.
 
ІV. Рекламации
 
Чл. 32. /1/ Участник в играта може да подаде рекламация в “ЕВРОБЕТ” ООД в срока, определен съгласно чл. 29.
 
/2/ Начинът за подаване на рекламация от страна на участниците, се определя от “ЕВРОБЕТ” ООД.
 
Чл. 33. /1/ В двуседмичен срок от получаването на рекламацията, “ЕВРОБЕТ” ООД задължително уведомява участника за своето становище.
 
/2/ В случай на възникнали спорове или рекламации от участниците в играта, те се решават от управителите на “ЕВРОБЕТ” ООД или от упълномощени от тях лица, в 14 дневен срок след постъпване на рекламацията.
 
/3/ Когато възникналият спор или рекламация не се разреши в срока по ал. 2, задължително се изготвя протокол, в който се описва предмета на спора или рекламацията, подписва се от двете страни и в седемдневен срок от съставянето му се изпраща копие от него до Държавната комисия по хазарта.
 
/4/ В случаите, когато участникът, на който са засегнати интересите при възникналия спор или рекламация, не е удовлетворен от решението на организатора, участникът може да подаде до Държавната комисия по хазарта писмено оплакване, като прилага всички доказателства и препис от оплакването за организатора на играта, в тридневен срок от изтичане на срока по ал. 3. Преписът от оплакването се изпраща до организатора, който е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да изпрати до Държавната комисия по хазарта писмени обяснения на случая.
Преходни и заключителни разпоредби
 
Чл. 34. Игралните условия и правила на “ЕВРОБЕТ” ООД имат силата на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите по отношение на участниците в играта. Договорът се смята за сключен след като са спазени правилата за осъществяване на залози, определени от организатора на играта. С осъществяването на залог участникът декларира, че приема и е запознат с настоящите общи условия.
 
Чл. 35. /1/ В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, в резултат на които провеждането на игрите и изплащането на печалбите на участниците стане невъзможно, “ЕВРОБЕТ” ООД не носи отговорност спрямо участниците. В тези случаи “ЕВРОБЕТ” ООД връща на участниците стойността на залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в централизираната компютърна система. Върнатите на участниците залози не се включват и не се отчитат като постъпления в тиража.
 
/2/ Форсмажорно се счита всяко обстоятелство, независещо от “ЕВРОБЕТ” ООД, обективно непредвидимо и невъзможно за предотвратяване. Такива обстоятелства са именно, но не единствено, стихийно бедствие, наводнение, земетресение, пожар, война, стачка, ембарго, терористични акции и т.н.
 
Чл. 36. При възникване на специални обстоятелства, “ЕВРОБЕТ” ООД има право за някои изходи от случайни събития, да определи, че са познати с коефициент “1”.
 
Чл. 37. “ЕВРОБЕТ” ООД не отговаря спрямо участниците в играта за претърпени загуби и пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога по начин, несъответстващ на определената от организатора на играта процедура.
 
Чл. 38. “ЕВРОБЕТ” ООД не отговаря спрямо участниците в играта за претърпени загуби и пропуснати ползи вследствие на изгубено, напълно или частично повредено потвърждение за залог и във всички останали случаи, когато е невъзможно разпознаването и възстановяването на предвиждането.
 • Facebook
 • Twitter
 • Epay
 • Easypay
 • Bank Transfer
 • Credit card
© 2006-2017 Евробет ООД.
Всички права запазени.
18