ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ „ВТОРИ ШАНС“

Приети на: 19.12.2017 г., в сила от:19.12.2017 г. изм. и доп.  на 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1. (1) На основание чл.25, ал.1 от правилата за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, „ЕВРОБЕТ“ ООД организира допълнителни печалби, с наименование: „Втори Шанс“. Допълнителните печалби по смисъла на предходното изречение могат да бъдат предметни или парични и се раздават на участници в моментната лотарийна игра „Лотария България“ и нейните разновидности при условията на тези правила.
(2) „Организатор“ на „Втори шанс“ е „ЕВРОБЕТ“ ООД, чийто официален Интернет сайт е достъпен от онлайн адреса: www.eurobet.bg (“Сайт”).
(3) Участниците във „Втори шанс“ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила. За неуредените с настоящите правила въпроси, приложение намират правилата за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, част от които са настоящите правила.
(4) Правилата за „Втори шанс“ ще бъдат достъпни на „Сайта“ за целия период на продължителност на допълнителните печалби. „Организаторът“ си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на „Сайта“.
(5) Организаторът има законно право да прекрати „Втори шанс“ по всяко време, обявявайки това в съответствие с ал. 4.
(6) Включвайки се във „Втори шанс“, участниците се считат за запознати и приемат настоящите правила, като се задължават да спазват техните условия.
Чл.2. „Втори шанс“ ще се провеждат за период, определен от „Организатора“. Организирането и провеждането на „Втори шанс“ стартира от 00:00:00 часа на 19.12.2017 г. и се прекратява след изтегляне на всички предвидени за разпределение допълнителни печалби по реда на настоящите правила. Крайният срок на организиране и провеждане на „Втори шанс“ се обявява на „Сайта“. „Организаторът“ си запазва правото да промени датата на старт на „Втори шанс“, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира в 00:00:00 часа на 19.12.2017 г.
Чл.3. Допълнителните печалби ще се определят чрез жребий съгласно график публикуван на „Сайта“.
Чл.4. Паричните и предметни печалби, които могат да бъдат спечелени са следните:
1. Допълнителна предметна печалба: Лаптоп;
2. Допълнителна предметна печалба: Таблет;
3. Допълнителна предметна печалба: Телевизор;
4. Допълнителна предметна печалба: Телефон;
5. Допълнителна предметна печалба: Игрова Конзола;
6. Допълнителна предметна печалба: Часовник;
7. Допълнителна предметна печалба: Фотоапарат;
8. Допълнителна предметна печалба: Дрон;
9. Допълнителна предметна печалба: Екшън камера;
10. Допълнителна предметна печалба: Портативен говорител;
11. Допълнителна предметна печалба: Ховърборд;
12. Допълнителна предметна печалба: Кафемашина;
13. Допълнителна предметна печалба: Саундбар система;
14. Допълнителна предметна печалба: Нетбук;
15. Допълнителна предметна печалба: Велосипед;
16. Допълнителна предметна печалба: Сокоизстисквачка;
17. Допълнителна предметна печалба: Кухненски робот;
18. Допълнителна предметна печалба: Фоторамка;
 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ „ВТОРИ ШАНС“

Чл.5. (1) Право на участие във „Втори шанс“ се придобива след покупка на лотариен билет за участие в моментната лотарийна игра „Лотария България“ и нейните разновидности. Закупеният билет по предходното изречение  трябва да бъде непечеливш, съгласно правилата за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта. Кодът за регистрация на непечеливш билет във „Втори шанс“ се намира под зоната за изтриване на всеки лотариен билет.
(2) Право на участие във „Втори шанс“ имат всички пълнолетни участници, които отговарят на условието по предходната ал.1 и са си създали личен профил за участие, и чрез функционалността на последния, са регистрирали на „Сайта“ уникалния код на непечеливш билет по ал. 1 - за някоя от разновидностите на моментната лотарийна игра „Лотария България“, организирана от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
(3) Чрез личния си профил в „Сайта“ по смисъла на предходната ал.2  участникът има право:
1. Да регистрира всеки уникален код на непечеливш билет САМО ВЕДНЪЖ;
2. Да регистрира неограничен брой уникални кодове на непечеливши билети от „Лотария България“ за периода на провеждане на „Втори шанс“;
3. Да получава информация за вече регистрираните от участника кодове на непечеливши билети, както и за кои тегления на жребии участват, съобразно графика по чл.3.
4. Да получава информация дали регистриран от участника код на непечеливш билет е изтеглен от проведен жребий.
Чл.6. (1) „Организаторът“ определя по колко VIP точки получава в профила си участникът за всеки регистриран уникален код по чл.5, а именно:.
- При цена на непечеливш билет за участие в моментната лотарийна игра „Лотария България“ и нейните разновидности от  1,00 лв. = 10 VIP точки
- При цена на непечеливш билет за участие в моментната лотарийна игра „Лотария България“ и нейните разновидности от   2,00 лв. = 20 VIP точки
- При цена на непечеливш билет за участие в моментната лотарийна игра „Лотария България“ и нейните разновидности от    3,00 лв. = 30 VIP точки
- При цена на непечеливш билет за участие в моментната лотарийна игра „Лотария България“ и нейните разновидности от    5,00 лв. = 50 VIP точки
- При цена на непечеливш билет за участие в моментната лотарийна игра „Лотария България“ и нейните разновидности от    10,00 лв. = 100 VIP точки
(2) Всяка VIP точка по предходната алинея дава право на едно участие в теглене на жребиите за „Втори шанс“, съгласно графика по чл.3.
 

III. УСЛОВИЯ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ

Чл.7. (1) Допълнителните печалби „Втори шанс“ се теглят по график съгласно чл.3 чрез провеждане на жребий от представители на „Организатора“.
(2) В тегленето на жребия по ал.1 се включват всички участници, отговарящи на условията по чл.5 и чл.6, ал.2 от тези правила. Всеки регистриран уникален код на непечеливш билет дава право толкова участия в тегленето на жребиите за „Втори шанс“, съгласно броя на получените VIP точки по чл.6, ал.1 и графика по чл.3, за период от 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня на регистрация на кода в „Сайта“. Веднъж изтеглен като печеливш чрез жребий по ал.4 вече регистриран уникален код, същият автоматично няма да участва в тегленето на следващи жребии за „Втори шанс“. Правилото по предходното изречение не се отнася за изтеглените като резерви.
(3) С жребия по ал.1 се изтеглят един или повече уникални кодове на регистрирани в „Сайта“ непечеливши билети за участие в жребии за „Втори шанс“, в зависимост от броя на допълнителните парични и предметни печалби, определени от „Организатора“ в чл.4 и съгласно графика по чл.3 от тези правила.
(4) За всяко теглене на жребия за „Втори шанс“ се теглят по четири регистрирани по чл.5 от тези правила уникални кода на непечеливши билети, като първият изтеглен код се счита за печеливш, а останалите за първа, втора и трета резерва, съобразно хронологичния ред на изтеглянето им.
(5) „Организаторът“ обявява информация на „Сайта“ за всеки предстоящ и изтеглен жребий по ал.1.
(6) След тегленето на жребия по ал.4, „Организаторът“ осъществява връзка на предоставените данни за контакт от участника. В случай, че „Организаторът“ не може да осъществи контакт с участника по предходното изречение за период от 7 /седем/ календарни дни от обявяването на информацията за изтегления жребий, по реда на ал.5, или ако в същия срок участникът не представи регистрирания непечеливш билет, съдържащ изтегления чрез жребия уникален код, както и документ за самоличност, същият участник губи правото си да получи изтеглената допълнителна печалба. В този случай, право да получи изтеглената по предходното изречение допълнителна печалба получава участникът, който е притежател на регистриран непечеливш билет, съдържащ уникалния код и изтеглен като първа резерва съгласно ал.4. Описаното в предходното изречение правило се прилага съответно и при неявяване на участник, изтеглен за първа, респективно следваща по ред резерва.
Чл. 8. Допълнителните парични и предметни печалби ще бъдат изплащани и предавани еднократно на участника, изпълнил условията на чл.7, ал.6, по начин определен от „Организатора“.
 

IV. ТЕГЛЕНИЯ НА ЖРЕБИИТЕ ЗА „ВТОРИ ШАНС“ 

Чл. 9. При спазване на чл.3 от тези правила, „Организаторът“ определя график за жребия за „Втори шанс“, както следва:
1. Първото теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определено за дата: 01.01.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна – 42“ Телевизор;
2. Второто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определено за дата: 08.01.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон;
3. Трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определено за дата: 15.01.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна– 32“ Телевизор.
4. Четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 22.01.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Лаптоп;
5. Пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 29.01.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет; 
6. Шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 05.02.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Мобилен телефон;
7. Седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 12.02.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Конзола PLAYSTATION 4 SLIM;
8. Осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 19.02.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет;
9. Девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 26.02.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Часовник Samsung;
10. Десето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 06.03.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фотоапарат POLAROID SNAP;
11. Единадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 12.03.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Лаптоп ACER;
12. Дванадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 19.03.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет Lenovo;
13. Тринадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 26.03.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор Sharp;
14. Четиринадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 02.04.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Дрон Хmart;
15. Петнадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 10.04.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон Samsung J5;
16. Шестнадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 16.04.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Конзола PLAYSTATION 4 SLIM;
17. Седемнадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 23.04.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон Huawei;
18. Осемнадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 30.04.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор JVC 43'';
19. Деветнадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 08.05.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет Lenovo;
20. Двадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 14.05.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Лаптоп Asus;
21. Двадесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 21.05.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет Lenovo;
22. Двадесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 28.05.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Часовник Samsung;
23. Двадесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 04.06.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Екшън камера Хmart;
24. Двадесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 11.06.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Портативен говорител JBL;
25. Двадесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 18.06.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Ховърборд Xmart;
26. Двадесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 25.06.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кафемашина Krups;
27. Двадесет и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 02.07.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Конзола PLAYSTATION;
28. Двадесет и осемо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 09.07.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор SHARP;
29. Двадесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 16.07.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Лаптоп ASUS;
30. Тридесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 23.07.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Дрон XMART;
31. Тридесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 30.07.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фотоапарат POLAROID;
32. Тридесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 06.08.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон  HUAWEI;
33. Тридесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 13.08.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Смарт часовник SAMSUNG;
34. Тридесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 20.08.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Лаптоп  ACER;
35. Тридесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 27.08.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон SAMSUNG GALAXY J7;
36. Тридесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 03.09.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор PHILIPS;
37. Тридесет и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 10.09.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Смарт часовни HUAWEI;
38. Тридесет и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 17.09.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Видеокамера XMART;
39. Тридесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 24.09.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон SAMSUNG;
40. Четирдесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 01.10.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет LENOVO;
41. Четирдесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 08.10.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Дрон XMART;
42. Четирдесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 15.10.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон SAMSUNG;
43. Четирдесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 22.10.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кафемашина DELONGHI;
44. Четирдесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 29.10.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор SAMSUNG;
45. Четирдесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 05.11.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон MOTOROLA;
46. Четирдесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 12.11.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет LENOVO;
47. Четирдесет и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 19.11.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Видеокамера SONY;
48. Четирдесет и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 26.11.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Ховърборд XMART;
49. Четирдесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 03.12.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Нетбук LENOVO;
50. Петдесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 10.12.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Саундбар система PANASONIC;
51. Петдесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 17.12.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кафемашина SAECO;
52. Петдесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 24.12.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Конзола PLAYSTATION;
53. Петдесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 31.12.2018 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фотоапарат SONY;
54. Петдесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 07.01.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон NOKIA;
55. Петдесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 14.01.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет SAMSUNG;
56. Петдесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 21.01.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор PHILIPS;
57. Петдесет и седмо  теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 28.01.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Смарт часовник GARMIN;
58. Петдесет и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 04.02.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Аудио система PHILIPS;
59. Петдесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 11.02.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фотоапарат PANASONIC;
60. Шестдесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 18.02.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Дрон TELLO;
61. Шестдесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 25.02.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Видеокамера XMART;
62. Шестдесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 04.03.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет LENOVО;
63. Шестдесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 11.03.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор PHILIPS;
64. Шестдесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 18.03.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Смарт часовник SAMSUNG;
65. Шестдесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 25.03.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон SAMSUNG;
66. Шестдесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 01.04.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Портативен говорител PHILIPS;
67. Шестдесет и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 08.04.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кафемашина DELONGHI;
68. Шестдесет и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 15.04.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фотоапарат NIKON;
69. Шестдесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 22.04.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Лаптоп НР;
70. Седемдесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 29.04.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет LENOVO;
71. Седемдесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 06.05.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Видеокамера SONY;
72. Седемдесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 13.05.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Велосипед DRAG;
73. Седемдесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 20.05.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон SAMSUNG;
74. Седемдесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 27.05.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Дрон XMART;
75. Седемдесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 03.06.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор LG;
76. Седемдесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 10.06.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет ACER;
77. Седемдесет и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 17.06.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фотоапарат NIKON;
78. Седемдесет и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 24.06.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Лаптоп НР;
79. Седемдесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 01.07.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кафемашина KRUPS;
80. Осемдесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 08.07.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Саундбар система SONY;
81. Осемдесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 15.07.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Колонка SONY;
82. Осемдесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 22.07.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон HUAWEI;
83. Осемдесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 29.07.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Велосипед SPRINT;
84. Осемдесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 05.08.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор TOSHIBA;
85. Осемдесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 12.08.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет LENOVO;
86. Осемдесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 19.08.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кафемашина SOLAC;
87. Осемдесет и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 26.08.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Сокоизстисквачка TEFAL;
88. Осемдесет и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 02.09.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон SAMSUNG;
89. Осемдесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 09.09.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Смарт часовник GARMIN;
90. Деветдесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 16.09.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Bluetooth колонка PHILIPS;
91. Деветдесет и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 23.09.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Видеокамера XMART;
92. Деветдесет и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 30.09.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Саундбар система SAMSUNG;
93. Деветдесет и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 07.10.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кухненски робот GORENJE;
94. Деветдесет и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 14.10.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Кафемашина DELONGHI;
95. Деветдесет и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 21.10.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор PHILIPS;
96. Деветдесет и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 28.10.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон NOKIA;
97. Деветдесет и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 04.11.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Bluetooth колонка SONY;
98. Деветдесет и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 11.11.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет LENOVO;
99. Деветдесет и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 18.11.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Смарт часовник GARMIN;
100.Стотно теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 25.11.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон HUAWEI;
101.Сто и първо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 02.12.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Екшън камера XMART;
102.Сто и второ теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 09.12.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фотоапарат SONY;
103.Сто и трето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 16.12.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Дрон XMART;
104.Сто и четвърто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 23.12.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор JVC;
105.Сто и пето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 30.12.2019 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Фоторамка DIVA;
106.Сто и шесто теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 06.01.2020 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Таблет LENOVO;
107.Сто и седмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 13.01.2020 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Смарт часовник CANYON;
108.Сто и осмо теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 20.01.2020 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна -Кафемашина SOLAC;
109.Сто и девето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 27.01.2020 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телефон HUAWEI;
110.Сто и десето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 03.02.2020 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Аудио система SONY;
111.Сто и единадесето теглене на жребия при спазване на условията на настоящите правила е определен за дата: 10.02.2020 г. Печалбата от теглене на жребия е предметна - Телевизор JVC;

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Чл. 10. „Организаторът" си запазва правото да променя тези правила, за което уведомява участниците своевременно, като публикува информация на „Сайта“.
Чл. 11. Участникът се съгласява неговите снимки и данни да бъдат използвани безвъзмездно от „Организатора“ с рекламни и PR цели.
Чл. 12. В жребиите за „Втори шанс“ нямат право да участват букмейкъри или служители на “Организатора”.

VI. На основание чл. 1, ал. 5 от Правилата за провеждане на допълнителни печалби „ВТОРИ ШАНС“, ЕВРОБЕТ ООД прекратява „ВТОРИ ШАНС“ , считано от 14.02.2020г.
Тегленията на жребиите за участие във „ВТОРИ ШАНС“ се преустановяват, считано от 14.02.2020г.