Общи условия за използване на интернет сайтовете на “Евробет” ООД


Използвайки услугите, предоставяни от ЕВРОБЕТ, чрез настоящата интернет страница, Вие:
Декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. В случай че не сте съгласни с някое или всички условия, моля, преустановете ползването на интернет страницата.
Декларирате, че сте навършили 18 (осемнадесет) години и сте дееспособно физическо лице.
 
Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:
Вас, в качеството Ви на потребител, от една страна и
ЕВРОБЕТ ООД, с ЕИК 121179290, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Ситняково № 48, ет. 4, наричано по-долу за краткост ЕВРОБЕТ, Доставчик и/или Администратор, заедно наричани по-долу Страни.
 
Услугите на информационното общество се предоставят чрез интернет страницата www.eurobet.bg и/или www.bingomilioni.bg и/или www.bingo.bg и/или www.loto.bg
 
Общите условия се изменят и допълват едностранно от ЕВРОБЕТ. ЕВРОБЕТ се задължава да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите/участниците от момента на обявяването им на сайта. Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по-горе.
Измененията и допълненията на Общите условия не обвързват, ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администратора в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.

 
Регистрация и верификация 293 Kb свали

 І. Определения
Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1. „Сайтът” е уеб сайтът www.eurobet.bg и/или www.bingomilioni.bg и/или www.bingo.bg и/или www.loto.bg като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес.
2. Администратор, Доставчик на услуги, Доставчик е „Евробет” ООД, което предоставя услуги на информационното общество и който притежава права за администриране на Сайта.
3. Потребител e лице, което използва някоя от Услугите на Сайта, включително търговецът по смисъла на т.8 от настоящия член. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, с изключение на тези, предвидени за регистрираните потребители.
4. Регистриран потребител e всяко физическо лице, участник в игрите на Евробет, включително търговецът по смисъла на т. 9 от настоящия член, което ползва предоставяните на сайта информационни ресурси или услуги, за които се изисква регистрация, след като е получило потвърждение от Администратора, че попълнената от него регистрационна форма е приета и е получило идентификация чрез потребителско име и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Регистрираният потребител се ползва от правата и изпълнява задълженията, предвидени и за лицата по т.3.
5. Акаунт, Профил – обособена част от интернет страницата, която съдържа данни за регистриран потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола. Акаунтът осигурява възможност Потребителят по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни.
6. Услуга е предоставена от Доставчика възможност потребителите да ползват безвъзмездно информационния ресурс на Сайта по отношение на Игрите, организирани от ЕВРОБЕТ, да създават Акаунт и да::
6.1. регистрират своите билети за участие в моментна лотарийна игра „Лотария България“  и нейни разновидности.
6.2. участват в онлайн залозите съгласно Правилата за онлайн залози
7. Билет е лотариен билет, ценна книга на приносител, отпечатана по реда на чл.37, ал.4 от Закона за хазарта, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книги, която се разпространява от организатора на играта „Лотария България” - „Евробет” ООД;
8. Квитанция е ценна книга на приносител и е доказателство за направен залог в разновидностите от играта „ЛОТОШАНС“ и в играта „МЕДЖИК ШАНС“.
9. Търговец е лице, получило от организатора „Евробет” ООД право в рамките на възникнало помежду им правоотношение, да предлага някоя от игрите на „Евробет“ ООД.
10. Тегления на печалбите или Жребий е процедурата по определяне на участниците в телевизионните игри на предаването „Лотария България”, осъществяваща се на случаен принцип, в която участват потребители, регистрирали кодове на притежаваните от тях билети чрез телефонно обаждане на тел. 0700 20 260 или  чрез  Сайта. Печелившите участници се избират на случаен принцип по реда на Задължителни игрални условия и правила за провеждане на Игрите, утвърдени от ДКХ , което предполага личното им присъствие в студиото на съответната телевизионна игра.
ІІ.  Предмет:
Чл. 2. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на Услугите.
(2) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя възможност чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до интернет страницата за преглед на информационния ресурс на Сайта, включващ информация за:
1.           печалби от Игрите над 1 000 лв.
2.           начините за участие в Игрите – текстово и с пример „флаш“ за числовите игри и Случайни събития, текстово –  за Билетите на „Лотария България“;
3.           тегленията в разновидностите на ЛОТОШАНС (Еврошанс, 5 от 11, Спорт шанс, Лотомания, Покер шанс);
4.           точките на продажба и събиране на залози по игри и местоположение;
5.           условията за партньорство с Евробет;
6.           игрите и/или организатора под формата на новини и банери
7.           резултатите от тегленията – Еврошанс, 5 от 11, Спорт шанс, Лотомания, ПОКЕР Шанс (история на тиражите)
(3) За достъп до всички останали услуги, предоставяни от Доставчика, е необходима регистрация и създаване на Профил при спазване на настоящите общи условия.
ІІІ. Регистрация и създаване на Профил; Регистрация на код;
Чл. 3 (1) Създаването на акаунт се извършва чрез попълване лично от Потребителя на регистрационна форма със следните данни:
1.  име (задължително поле);
2.  фамилно име (задължително поле);
3. e-mail адрес, който се използва за потребителско име (задължително поле);
4. парола и потвърждение на паролата (задължително поле);
5. телефонен номер (задължително поле);
6. поле за потвърждение, че сте съгласен да получавате съобщения (незадължително поле);
7. поле за потвърждение, че сте съгласен с Общите условия (задължително поле);
8. поле за въвеждане на навършена възраст  (задължително поле);
(2) За участие в онлайн залозите се изисква допълнителна регистрация съгласно Правилата за онлайн залози.
(3) Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно и лично.
(4) След получаването на искането за регистрация Доставчикът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти) и/или идентичен уникален номер на билета.
(5) Доставчикът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.
Чл. 4. (1) Правото за регистрация на код от Билет чрез Сайта, се предоставя от Доставчика единствено на Регистрирани потребители със създаден в Сайта Акаунт.
(2) Потребителят се задължава добросъвестно и лично да въведе валиден код за регистрация на закупен от него Билет.
(3) Кодът на всеки Билет с определена печалба „Участие в жребии за ТВ игри“следва да бъде регистриран в Сайта в срок до прекратяване на разпространението на Лотарийни билети за игра „Лотатрия България“,. Веднъж регистриран, кодът от Билета не може да бъде регистриран повторно.
(4) Регистрацията  на валиден регистрационен код на Билет с определена печалба „Участие в жребии за ТВ игри“осигурява на Потребителя възможност за участие в телевизионни игри от предаването „Лотария България“, чрез включване на кода в жребии/тегления, провеждани от ЕВРОБЕТ, през следващите 90 дни, считано от деня на регистрация на кода.
(5) Регистрация на непечеливши билети за участие в разновидност „Планета: печалби за над 34 милиона лева, 10 печалби х 100 000 лева, 20 печалби х 50 000 лева“, съдържащи всички букви от думата „Планета“осигурява на Потребителя участие в жребия за VIP пропуски с включен достъп до backstage, after party, осигурен хотел all inclusive.
ІV. Права и задължения на страните.
Чл. 6. Съгласно настоящите Общи условия Потребителите имат следните задължения:
да се съобразяват с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство, в това число Закона за защита на потребителите;
да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;
да осигуряват за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта.
Чл. 7. (1) Доставчикът има право:
по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
 дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия. Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
да използва предоставените от Потребителя при регистрацията му данни по начин, указан в тези Общи условия;
да изпраща електронни и други съобщения на потребителите, включително и такива свързани с всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществяване на хазартна дейност;
да запазва информация, публикувана на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора.(2) При осъществяване на гореизброените права Администраторът не носи отговорност спрямо Потребителите.
Чл. 8. Администраторът не носи отговорност:
в случай че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
в случаите, когато публикуваната от потребителите информация нарушава права на трети лица;
за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги;
ако трето лице ползва личните данни на регистриралия се потребител с или без негово съгласие;
ако трето лице ползва за достъп до услугите телефонния номер на регистрирания потребител с или без негово съгласие;
при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор;
към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта. При подобни случаи Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
Чл. 9. (1) Доставчикът полага необходимите усилия за поддържане на Сайта с вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Евробет” ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Евробет” ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
(3) Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
V.Интелектуална собственост
Чл. 10. (1) Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми, база данни и друга информация и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.
(2) Потребителите се  задължават да не ползват (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвеждат, променят или извършват други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта. Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.
Чл. 11. С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителите отстъпват на Доставчика неизключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на интернет страницата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
(3) Потребителите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.
Чл. 12. Всеки приносител на печеливш Билет и/или Квитанция дава съгласие името,  образът и визията му да бъдат използвани от Организатора.
VI.Конфиденциалност и лични данни
Чл. 13. (1) Доставчикът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством попълнени регистрационни форми. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
(3) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Евробет” ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.
(4) С приемането на настоящите Общи условия, Клиентите се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация относно свои собствени продукти и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
(5) Клиентите имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.
Чл. 14. (1) Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни, включително публикуване на неговите лични данни, които е предоставил чрез регистрацията си, ако квитанцията и/или билетът му са печеливши.
(2) При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Доставчикът има право да откаже регистрацията.
(3) Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие да получава електронни и други съобщения от Доставчикът, включително и такива, свързани с организираните от администратора и/или други лица хазартни игри.
(4) Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие Доставчикът да осъществи телефонна връзка с него, в случай че е изтеглен в някой от жребиите/тегленията.
Чл. 15. (1) В случаите на ползване на услугата и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
(2) Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност.(3) Доставчикът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
(4) Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
Чл. 16. (1) Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в Закона за защита на личните данни.
(2) Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Доставчика за това.
В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от Доставчикът да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Доставчикът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
(3) Действията по предходните алинеи се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Доставчика, посочен в настоящите Общи условия.
Чл. 17. (1) Доставчикът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.
(2) Доставчикът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
(3) Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.
Чл. 18. (1) Представените лични данни могат да се обработват за/със следните цели:
предоставяне за ползване на предлаганите от администратора игри и услуги;
приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;
покана за участие на потребителите в игри и мероприятия, организирани от Администратора и други организатори на хазартни игри;
осъществяване на връзка с потребителя по реда на тези Общи условия и Правилата за организиране и провеждане на игрите „Лотошанс“, „Лотария България“ и „Меджик шанс“, одобрени от Държавна комисия по хазарта;
оповестяване на печелившите билети и участници;
изпращане на електронни и други съобщения от организатора за всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществяване на хазартна дейност;
статистически цели.
(2) В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Доставчика  писмено.
VII. Реклама
Чл. 19. „Евробет” ООД спазва Националните етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри, приети от Националния съвет за саморегулация и законовите изисквания на ЗХ.
VІІІ. Промени
Чл. 20. (1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.
(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните  Клиенти, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора в 3-дневен срок от уведомлението за изменението.
              ІХ. Прекратяване
Чл. 21. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез интернет страницата в случай, че Вие грубо или системно нарушавате настоящите Общи условия и правила за ползване, както и когато:
2. Доставчикът получи искане за прекратяване на договора;
3. Доставчикът преустанови своята дейност.
Х.  Приложимо право:
Чл. 22. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;
Чл. 23. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.
ХІ. Заключителни разпоредби
Чл. 24. Всички съобщения от потребителите до Доставчика следва да бъдат изпратени на следните адреси: град София, бул. Ситняково 48, Бизнес сграда Сердика, ет. 4
тел.: +359 0700 20 260, е-mail: [email protected]
 
чл. 25. Всички въпроси относно участието в игрите, организирани и провеждани от „Евробет“ ООД, както и правилата на игритe, се уреждат съгласно техните правила, утвърдени от Държавна комисия по хазарта и предварителните програми на ЕВРОБЕТ.