Вашите лични данни - Бъдете информирани

Уведомление за поверителност съгласно GDPR. Вашите лични данни - Бъдете информирани.

Защитата на личните данни и тяхната сигурност са много важни за "ЕВРОБЕТ" ООД. Следователно бихме искали да Ви информираме за личните данни, които събираме, когато посещавате нашия уеб сайт с електронен адрес www.eurobet.bg, електронния ни бюлетин, както и при участие в програмата ни за лоялни клиенти "ЕВРОБЕТ Клуб" и за какви цели се използват Вашите данни.

Личните данни, които са ни изпратени, ще бъдат обработени по строго поверителен начин и в съответствие със законите за защита на данните и съгласно настоящото уведомление за поверителност.

Тъй като законодателните изменения или промените в нашите вътрешни процеси могат да направят задължително адаптирането на нашата политика за поверителност, Ви молим да прочитате редовно настоящото уведомление за поверителност. До него може да се осъществи достъп, да се съхранява и отпечата по всяко време.

Натиснете върху една от връзките по-долу, за да отидете до определен раздел:
1. Администратор и обхват или кой обработва Вашите лични данни
2. Длъжностно лице по защита на данните
3. Подаване на жалба
4. Принципи на обработване на личните данни
5. Права на субекта на данни
6. Обработване на данни
7. Прехвърляне на лични данни към трети лица. С кого се споделят Вашите лични данни?
8. Къде се обработват личните данни?
9. Бисквитки
10. Инструменти за анализ и проследяване
11. Хиперлинкове
12. Сигурност на данните и мерки за сигурност
13. Трансфер на лични данни
14. Важна информация във връзка с Вашите права като субект на личните Ви данни
15. Документи
 

1. Администратор и обхват или кой обработва Вашите лични данни:

Администраторът по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (наричан по-долу за краткост: GDPR) и останалите законови изисквания за защита на данните е:
„ЕВРОБЕТ“ ООД е българско търговско дружество, лицензирано по Закона за хазарта да организира хазартни игри и дейности.
Адрес: гр. София, бул. „Ситняково“ №48, София 1505, България
e-mail адрес: [email protected]
телефон: 02/ 807 25 00
телефон: 0700 20 270
Уеб сайт: www.eurobet.bg
 

2. Длъжностно лице по защита на данните:

Име: Даниел Данов
Адрес: гр. София, бул. „Ситняково“ №48, София 1505, България
Имейл адрес за връзка: [email protected]

Право на възражение
Когато обработването на Вашите лични данни се основава на легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR, както беше споменато по-горе, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от GDPR, при условие че има причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.
Изпратете възражението си на [email protected]

Каква може да бъде Вашата връзка с "ЕВРОБЕТ" ООД по повод Вашите лични данни?
А. Вие сте клиент т.е. участник в хазартни игри и дейности организирани от дружеството ни;
Б. Вие сте нюзлетър получател на електронния бюлетин на дружеството ни;
В. Вие сте доставчик на дружеството ни;
Г. Вие сте кандидат за работа/стаж в дружеството ни;
Д. Вие сте наш служител;
Е. Вие сте страна по правоотношение с дружеството ни - букмейкър, регионален представител, дистрибутор, застрахователно събитие и други.

Ако въз основа на предоставената от Вас информация не е възможно да Ви идентифицираме, ще се свържем с Вас по избрания от Вас начин за контакт (по телефона, по имейл или по пощата).

Контакт по телефона: веднага щом ни предоставите поисканите данни за идентификация, ние ще започнем да обработваме Вашето искане. Забележка: В случай, че не успеем да се свържем с Вас по телефона, ние ще направим още две повиквания в рамките на 4 седмици след първото повикване. Ако не отговорите на нашите обаждания или не желаете да ни предоставите поисканите данни за идентификация, Вашето искане няма да бъде разгледано.

Контакт по имейл: ще очакваме Вашия отговор с допълнителни данни за идентификация в продължение на 4 седмици след получаване от Ваша страна на нашето искане за информация. Ако в рамките на този период Вие не изпратите отговор или нашият имейл не е бил доставен до Вас по причини, за които не носим отговорност, Вашето искане няма да бъде разгледано.

Контакт по пощата: ще очакваме Вашия отговор с допълнителни данни за идентификация в продължение на 4 седмици след получаване от Ваша страна на нашето искане за информация. Ако в рамките на този период Вие не изпратите отговор или нашето писмо не е било доставено до Вас по причини, за които не носим отговорност, Вашето искане няма да бъде разгледано.

При всички случаи, когато идентифициране не е възможно, данните в искането, подадено чрез електронната поща до адрес: [email protected] или по друг начин, ще бъдат изтрити до един месец.
 

3. Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Наименование:              Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление:        бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Данни за кореспонденция:       бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Телефон: 02 9153 518
Web site: www.cpdp.bg
E-mail:  [email protected], [email protected]
 

4. Принципи на обработване на личните данни:

Лични данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Това включва информация като Вашето име, възраст, адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, IP адрес или потребителско поведение. Информация, с която не може (или само с непропорционални усилия) да се установи връзка с Вас, например чрез анонимизиране на информацията, не представлява лични данни. Обработването на личните данни (например събиране, извличане, използване, съхранение или прехвърляне) изисква винаги правно основание или Вашето съгласие.

Обработените лични данни ще бъдат изтрити, след като целта на обработването бъде изпълнена, и не трябва да се спазват никакви законоустановени задължения за запазване.

В случай че обработваме Ваши лични данни за предоставяне на някакви оферти, вижте информацията по-долу за конкретните процеси, обхвата и целта на обработване на данните, правното основание за обработване и съответния срок на съхранение.
 

5. Права на субекта на данни

Субектът на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Администраторът "ЕВРОБЕТ" ООД предприема необходимите мерки за всякаква комуникация по членове 15 - 22, която се отнася до обработването на субекта на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.

Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и следните права се отнасят за Вас:
• Съгласно член 7, параграф 3 от GDPR можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вследствие на това на нас не ни е разрешено да продължим да обработваме данните въз основа на съгласието в бъдеще.
• Съгласно член 15 от GDPR може да поискате информация за личните си данни, обработвани от нас.
По-конкретно може да получите информация за целите на обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на Вашите данни, ако не е събрана от нас, за прехвърлянето в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране и където е приложимо, съдържателна информация за използваната логика.
• Съгласно член 16 от GDPR може да изискате незабавно коригирането на неправилните данни или попълването на Вашите лични данни, съхранени при нас.
• Съгласно член 17 от GDPR може да изискате изтриването на личните Ви данни, съхранени от нас, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация за изпълняване на правно задължение, заради причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.
• Съгласно член 18 от GDPR може да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността на данните, ако обработването е незаконно, ако не се нуждаем от данните и ако отказвате да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да установите, упражните или защитите законови искове. Също така съгласно член 18 от GDPR имате право на възражение относно обработването в съответствие с член 21 от GDPR.
• Съгласно член 20 от GDPR може да изискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или може да изискате да бъдат прехвърлени на друг отговорник.
• Съгласно член 77 от GDPR имате право да подадете оплакване до надзорен орган. Може да се свържете с надзорния орган от обичайното Ви местопребиваване, работно място или централата на нашето дружество.

За да подадете по електронен път заявление/декларация до "ЕВРОБЕТ" ООД, заявлението/декларацията трябва да бъде оформено/оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис. "ЕВРОБЕТ" ООД не разглежда заявления/декларации, сканирани и подадени чрез сайта или на електронната поща на дружеството, които не са подписани с електронен подпис.

Вие можете да подадете заявление/декларация до "ЕВРОБЕТ" ООД по един от следните начини:
• Лично, на хартиен носител – в отдел "Администрация" на "ЕВРОБЕТ" ООД на адрес: гр. София 1505, бул. „Ситняково” № 48
• Чрез електронна поща адресирана до "ЕВРОБЕТ" ООД с адрес: [email protected] – заявлението/декларацията Ви трябва да бъде оформен/оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.
 

6. Обработване на данни

6.1. Уеб сайт www.eurobet.bg
6.1. a) Обхват и цел на обработването
Ние записваме и използваме само личните данни на потребителите до степента, необходима за осигуряване на функционален уеб сайт и нашето съдържание и услуги.

Когато осъществите достъп и използвате нашия уеб сайт, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър прехвърля автоматично на нашия сървър. Информацията се съхранява временно в така наречения регистрационен файл. Следната информация се записва без Вашата намеса и се съхранява, докато не се изтрие автоматично:

• IP адрес на компютъра, от който се изпраща заявката,
• Дата и час на достъп,
• Име и URL на извлечения файл,
• Уеб сайт, от който е осъществен достъпа (референтният URL),
• Използваният браузър и ако е приложимо, операционната система на Вашия компютър, както и името на лицето, което Ви осигурява достъп.

Посочените данни ще се обработват от нас за следните цели:
• Общо управление,
• Осигуряване на безпроблемна връзка с уеб сайта,
• Осигуряване на удобно използване на нашия уеб сайт.

За извършваната дейност "ЕВРОБЕТ" ООД е администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Още какви лични данни обработваме?

a. адрес на електронна поща (потребителско име);
b. парола за достъп;
c. гражданство;
d. електронни идентификатори, включително: идентификационен номер на участника (PlayerID), IP адрес и „бисквитки“;
e. три имена;
f. идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг идентифициращ номер) и данни за лична карта;
g. телефонен номер;
h. банкова сметка или номер на банкова карта;
i. данни за всички направени залози и изплатени печалби от онлайн хазартни игри;
j. изплатени печалби от игрите организирани от "ЕВРОБЕТ" ООД на стойност над 3800 лева;
k. Снимки;
l. Записи от телефонни разговори, когато се свържете с нас и нашите специализирани контактни центрове с цел обслужването Ви и подобряване на нашите услуги;
m. Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти;
n. Данни по писма, електронни пощи и телефон, които получаваме от Вас при комуникацията ни;
o. Адрес (по местоживеене).
p. Професия - само в случай, че същата е обявена от субекта на данните.

6.1. b) Правно основание
Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR служи като правно основание за обработване на данните. Обработването на посочените данни е необходимо за предоставянето на нашите услуги и по този начин служи за защита на легитимния интерес на нашето дружество.

Ние сме администратор на лични данни и бихме могли да изискваме Вашите лични данни, съгласно действащата нормативна уредба на Република България и Регламента, а именно да:

+ Проверяваме самоличността на всеки участник в хазартни игри от разстояние, както и всички данни като:
- гражданство;
- имена по документ за самоличност;
- идентификационен номер, който може да
- бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин;

за лицата без ЕГН или ЛНЧ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност;

при съмнение, че получената вече информация относно самоличността на участника не е достатъчна или достоверна, и във връзка с потенциална злоупотреба с лични данни на клиента, можем да изискаме допълнителни доказателства за самоличност – номер на документ за самоличност, адрес, доказателство за адрес за да се уверим, че сте собственик на документа, който ни представяте.

+ Не допускаме регистрация на сайта ни www.eurobet.bg на лица под 18 годишна възраст;

+ Да идентифицираме потребителите, които ни предоставят личните си данни, във връзка с използването на платежните услуги на нашия сайт www.eurobet.bg;

+ Приемаме рекламации, жалби и сигнали само от потребители, които се идентифицират пред оторизираните за това служители.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

"ЕВРОБЕТ" ООД обработва лични данни въз основа на едно от следните правни основания:
a) За сключване или изпълнение на договор – при регистрация за участие в хазартни игри, включително онлайн, съгласно Общи условия за ползване на сайта eurobet.bg.

b) Съгласие на субекта на данните - Вашето съгласие е необходимо за целите на директния маркетинг, както и в някои случаи за качване на снимки на нашата Интернет страница за оповестяване на печалбата, когато не са налице договорни отношения.

c) Въз основа на законен интерес – за защита на наши активи, както за оптимизиране на бизнес процеси въз основа на законен интерес извършваме видеонаблюдение в нашите търговски обекти, складове и офис помещения, както и звукозапис на телефонните разговори с клиенти.

d) За изпълнение на законово задължение.

Данните, които "ЕВРОБЕТ" ООД обработва за участниците в организираните от дружеството игри са с цел установяване на самоличността на играчите и при изпълнение на специфичните нормативни изисквания, приложими за дейността на "ЕВРОБЕТ" ООД като Закона за хазарта, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други.

6.1. c) Изтриване на данни и срок на съхранение
Личните данни на субекта се изтриват или блокират, след като бъде изпълнена целта за съхранение. Събирането на данни за предоставяне на уеб сайта и съхранението на данни в регистрационните файлове е крайно необходимо за функционирането на уеб сайта. Следователно няма възможност за възражение на потребителя. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

6.1. d) За какви цели обработваме личните Ви данни?

Целите и правните основания при обработването на личните данни в Уеб Сайта www.eurobet.bg, са както следва:
a. адрес на електронна поща (потребителското име) и паролата за достъп са необходими за създаването и ползването на потребителски акаунт. Създаването и обработването на тези данни е необходимо на потребителя, сключил договор с "ЕВРОБЕТ" ООД, за да може да достъпва онлайн игрите и услугите предоставяни от дружеството.

b. Трите имена, гражданство и уникалния идентификатор (единен граждански номер, личен номер на чужденец или др.) са необходими с цел установяване на самоличността и възрастта на участника, съгласно задълженията по Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и при предоставяне на услуги по подръжка на потребителска сметка, и при рекламации. Имената могат да се използват при оповестяване на печеливши участници, когато за това е дадено предварително съгласие. Данните за лична карта се събират и обработват с цел установяване на самоличността на участника съгласно закона, както и с цел избягване на злоупотреби и грешки при изплащане на печалби и нареждания за теглене на суми от потребителски сметки.

c. Телефонният номер и адресът на електронна поща са необходими за осъществяване на връзка с участник по реда на общите условия и правилата за организиране и провеждане на хазартните игри на "ЕВРОБЕТ" ООД, за изпращане на електронни и други съобщения и за верифициране на регистрацията от администратора "ЕВРОБЕТ" ООД на участника, в случай че бъде изтеглен в жребий и/или спечели печалба от хазартните игри, или когато е дал съгласие да получава съобщения за целите на маркетинга и рекламата.

d. Уникални кодове от удостоверителни знаци за участие в хазартните игри или индивидуални бонус кодове, използвани за участие в бонус игри на "ЕВРОБЕТ" ООД.

e. Банковата сметка или номер на банкова карта са необходими за участие в онлайн хазартните игри, организирани от „ЕВРОБЕТ“ ООД, за захранване на игрална сметка на участник или получаване на суми от игрална сметка, съгласно изискването на Закона за хазарта, както и за потвърждаване на самоличността съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.

f. Данни за направени залози и изплатени печалби от онлайн хазартни игри, както и за печалби над 3800 лв. от всички останали се обработват в изпълнение задължения на "ЕВРОБЕТ" ООД във връзка с обезпечаването на контрола от приходните администрации и органите противодействащи на тероризма и изпирането на пари, съгласно Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари.

g. IP адрес е необходим за локализиране местоположението на участника с оглед изпълнение на законови задължения на "ЕВРОБЕТ" ООД, по териториално ограничаване на предлагането и участието в хазартните игри обобщаване на информация за направените залози с цел изпращане на компетентните органи;

h. PlayerID на участник (ID на участник) се издава от Националната агенция за приходите за всеки регистриран участник в онлайн игрите на „ЕВРОБЕТ“ ООД и се обработва от последното с цел обезпечаване на контрола, осъществяван от приходните администрации.

i. бисквитки – необходими са за разпознаване и верификация на участника при ползване на клиентската му сметка, управление на опциите за презентация на информация на сайта, както и след получаване на съгласие – за маркетингови цели.

j. Записи от телефонни разговори - с цел обслужването на обаждания от субекти на данни и подобряване на услугите на "ЕВРОБЕТ" ООД.

k. Записи от видео камери - с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност, както и защита на материални и нематериалните (интелектуални) активи.

l. Професия – при представяне на участника в случай на спечелване на печалба.

m. адрес (по местоживеене) са необходими за осъществяване на връзка с участник по реда на общите условия и правилата за организиране и провеждане на хазартните игри на "ЕВРОБЕТ" ООД, за изпращане на електронни и други съобщения и за верифициране на регистрацията от администратора "ЕВРОБЕТ" ООД на участника, в случай че бъде изтеглен в жребий и/или спечели печалба от хазартните игри, или когато е дал съгласие да получава съобщения за целите на маркетинга и рекламата.

При първоначална регистрация в сайта www.eurobet.bg се събират само данни по предходните точки и само за посочените цели и причини.

Физическо лице може да участва в програми за допълнителни предметни или парични печалби (например: „Втори шанс“, „ЕВРОБЕТ клуб“ и други) като подаде необходимите данни лично или по електронна поща или по телефона. В този случай администраторът "ЕВРОБЕТ" ООД създава служебно потребителски акаунт на участника. Участникът може изрично да даде съгласие да се обработват и допълнителни лични данни за улесняване на връзката с него при изтегляне на печалба.

Всяко физическо лице може да даде изрично съгласие неговите лични данни да се използват от "ЕВРОБЕТ" ООД за целите на маркетинга и рекламата. В този случай личните данни, които се обработват и използват са: три имена, електронна поща, телефонен номер.

Независимо дали има потребителски сметка или акаунт за всяко физическо лице, спечелило печалба над 3800 лева, се събират и обработват данните изискани по закон. В тези случаи лицето може да предостави и изрично съгласие да бъдат оповестени в рекламни и търговски съобщения на "ЕВРОБЕТ" ООД следните данни: три имена, местоживеене, печалбата и професия.

С изключение на случаите, когато личните данни се обработват в изпълнение на законово основание, при наличие на законен интерес или в изпълнение на договорно задължение на "ЕВРОБЕТ" ООД, личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие на субекта на данни, което може да бъде оттеглено по всяко време. "ЕВРОБЕТ" ООД осигурява технически условия, които да гарантират, че оттеглянето на съгласието е също толкова лесно, колкото и даването му.

„ЕВРОБЕТ“ ООД може да профилира псевдоминизирани данни за залози и печалби, както и за електронна идентификация, във връзка с предотвратяване на измами, управление на потребителски игрални опции, и след даване на съгласие - за маркетингови цели.

Личните данни се използват единствено за посочените по-горе цели. Дадено съгласие за събиране и обработване на личните данни обхваща всички хазартни игри на "ЕВРОБЕТ" ООД на Уеб Сайта www.eurobet.bg.

6.2. Електронен бюлетин
6.2. a) Обхват и цел на обработването
На нашия уеб сайт www.eurobet.bg имате възможност да се регистрирате за нашия безплатен електронен бюлетин. Бюлетинът Ви уведомява за текущите промоции на "ЕВРОБЕТ", интересни съвети и новини, информация за хазартните игри и дейности организирани от дружеството ни. За регистрацията ни е необходим Вашият имейл адрес. Може да използваме името Ви за да се свържем лично с Вас. Ако не искате да използваме Вашата информация за да Ви изпращаме електронния ни бюлетин, не отбелязвайте съответното поле на формуляра за Регистрация на www.eurobet.bg, от който събираме Вашата информация.

6.2. b) Правно основание
Обработването на Вашите лични данни за електронен бюлетин се основава на следното свободно предоставено съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а:
Ако сте се регистрирали за получаване на електронен бюлетин, Вие сте предоставили следната декларация за съгласие:
Прочетох и разбрах уведомлението и политиката за поверителност с подробна и допълнителна информация и съм съгласен/а с тях.
Да, бих искал/а да се абонирам за електронен бюлетин на ЕВРОБЕТ и да се информирам редовно за атрактивните промоции. Мога да оттегля съгласието си по всяко време и без да посочвам причини, като използвам връзката за прекратяване на абонамента във всеки електронен бюлетин в сила за в бъдеще.
6.2. c) Срок на съхранение
Вашият имейл адрес ще се съхранява, докато сте абонирани за елентронния бюлетин. След като прекратите абонамента на бюлетина, Вашият имейл адрес ще бъде изтрит. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

6.3. Формуляр за контакти на www.eurobet.bg
6.3. a) Обхват и цел на обработването
За да се свържете с нас, можете да използвате формуляра за контакти. За да използвате формуляра за контакти, се нуждаем от следната информация:
• Повод за контакта,
• Име и фамилия,
• Имейл адрес,
• Телефонен номер,
• Съобщение.
Допълнителна информация като адрес, факс номер, конкретен букмейкърски пункт, номер на "ЕВРОБЕТ Клуб" карта може да се предостави, но не е необходимо. Ние използваме Вашите данни, за да отговорим на Вашето запитване и при необходимост да Ви изпратим необходимия информационен материал. При необходимост информацията, която ни е предоставена, ще бъде изпратена на органа, отговорен за Вашето запитване.

Данните, които сте въвели, се прехвърлят посредством сигурна https/SSL връзка. Вашите данни ще бъдат изтрити в рамките на 90 дни след завършване на обработката, освен ако не е необходим по-дълъг период на съхранение поради причини, свързани с проверимостта, обслужването на клиенти или законоустановените срокове на задържане.

6.3. b) Правно основание
Обработването на данни, посочено по-гор за целта на установяване на контакт, се извършва доброволно в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR относно декларацията за съгласие, подадена от Вас по следния начин:
С въвеждането на моите данни и щракване върху бутон „изпрати“ аз декларирам своето съгласие за използване на моя имейл адрес за отговор на моята заявка за контакт.
По всяко време мога да оттегля съгласието си относно обработването на личните данни, събрани по време на процеса на регистрация.

6.3. c) Срок на съхранение
След като започне разглеждането на Вашето запитване и съответните факти са изяснени окончателно, Вашите лични данни, обработени чрез формуляра за контакти, ще бъдат изтрити. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.
 

7. Прехвърляне на лични данни към трети лица. С кого се споделят Вашите лични данни?

В изпълнение на нормативно установени изисквания и задължения, свързани с контрола върху провежданите хазартни игри, както и за регистрация и участие в онлайн игрите "ЕВРОБЕТ" ООД, съгласно общите условия и правилата за организиране и провеждане на игрите, одобрени от Държавна комисия по хазарта, е необходимо дружеството да предоставя личните данни на трети лица, и които лица се наричат получатели на лични данни.

Получатели на лични данни трети лица са:

a. Държавната комисия по хазарта, която е държавен орган по надзор върху хазартната дейност, както и други компетентни държавни органи – Национална агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност“. Тези държавни органи имат право да получават информация относно регистрираните потребители, направените залози, изплатени печалби, както и други данни, в предвидените от закона случаи и форма;

b. Оторизирани платежни институции, банки, както и лицензирани дружества за пощенски парични преводи, чрез които субектите на данни могат да се регистрират в уеб сайта www.eurobet.bg и/или да участват в онлайн игрите, включително да депозират залози за участие и да получават печалби съгласно oбщите условия и pравилата за организиране и провеждане на игрите;

c. Дружества-партньори, които подпомагат дейността на "ЕВРОБЕТ" ООД при определяне изхода на игрални събития и печелившите участници, като тези дружества-партньори могат да получават информация относно playerID, залог и печалба за определено събитие.

d. Дружества, които предоставят техническа поддръжка на системите на "ЕВРОБЕТ" ООД и имат достъп до централната му система с оглед обезпечаване на работноспособността на системата. Ние използваме трето лице като доставчик на услуги, което се намира в България и което хоства нашия уеб сайт. Този доставчик на услуги обработва Вашата лична информация само от името и съгласно нашите инструкции и ние продължаваме да носим отговорност за защитата на Вашата поверителност.
Освен това ние ще прехвърлим Вашите лични данни на трети лица само ако:
Вие сте предоставили Вашето изрично съгласие съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от GDPR, е правно допустимо и необходимо за изпълнението на договорните отношения с Вас съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от GDPR, съществува правно задължение за прехвърляне на данни съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от GDPR, разкриването съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR е необходимо, за да се предявят, упражнят или защитят законовите искове и няма причина да се допуска, че Вие имате по-висши интереси, заслужаващи защита, за да не се разкриват Вашите данни.

e. Други регулаторни органи, включително институции и агенции, НАП, съдилища, прокуратура, и други, на които "ЕВРОБЕТ" ООД е длъжно да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.
 

8. Къде се обработват личните данни?

Обработваните от "ЕВРОБЕТ" ООД лични данни се обработват и съхраняват в централизираната информационна система, включително комплексни бази данни, под контрола и управлението на специализиран софтуер. Информационната система се намира в специализирано помещение, което отговаря на индустриалните стандарти за сигурност на хранилища за данни, под контрола на
"ЕВРОБЕТ" ООД на територията на Република България, и се извършва при изпълнение на особените законови изисквания на приложимото законодателство в областта на хазарта и защита на личните данни.
 

9. Бисквитки

9.1. Обхват и цел на обработването
Бисквитки: Ние използваме така наречените бисквитки на някои места в нашия уеб сайт, например за разпознаване на предпочитанията на посетителите, за да можем да структурираме уеб сайта спрямо тези предпочитания. Това улеснява навигацията и до висока степен удобството на използване на уеб сайта. Също така бисквитките ни помагат, за да идентифицираме изключително популярни места на нашия уеб сайт. Бисквитките представляват малки файлове, които се съхраняват на твърдия диск на посетителя. Те позволяват информацията да се съхранява за определен период от време и да се идентифицира компютърът на посетителя. За по-доброто насочване на потребителите и представяне на индивидуални услуги ние използваме постоянни бисквитки. Също така използваме така наречените „сесийни бисквитки“, които се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. Може да настроите браузъра си, така че да Ви информира за използването на бисквитки. Това ще Ви осигури прозрачност относно използването на бисквитки. Важно: Ако забраните изцяло използването на бисквитки, е възможно да не можете да използвате някои функции на нашия уеб сайт www.eurobet.bg.

Ние използваме бисквитки за производителност на нашия уеб сайт по следния начин:
Бисквитки за производителност: Тези бисквитки събират информация относно начина, по който потребителите използват даден уеб сайт, като например страниците, които посещават най-често, и дали получават съобщения за грешки от уеб сайтовете. Тези бисквитки не събират данни, които могат да се използват за идентифициране на посетителите. Цялата информация, събрана чрез тези бисквитки, е анонимна и служи единствено за подобряване на функционалността и обслужването на уеб сайта. Следователно ние използваме бисквитки за производителност за генериране на статистика относно начина, по който се използва нашият уеб сайт www.eurobet.bg, и да разберем степента на ефективност на нашите рекламни кампании.

9.2. Правно основание
Заради описаните цели на използване правното основание за обработване на личните данни с използване на бисквитки е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Ако сте ни предоставили Вашето съгласие за използване на бисквитки въз основа на референция, предоставена от нас на уеб сайта, законосъобразността на използване се урежда допълнително от член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от GDPR.

9.3. Срок на съхранение
След като данните, прехвърлени от бисквитките, вече не са необходими за целите, посочени по-горе, тази информация ще бъде изтрита. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

9.4. Настройки на браузъра
Повечето браузъри вече са настроени да получават бисквитки по подразбиране. Но Вие можете да промените настройките на браузъра си, така че да приема само някои бисквитки или да не приема никакви бисквитки. Но бихме искали да посочим, че е възможно да не можете да използвате всички функции на нашия уеб сайт, ако бисквитките са деактивирани от настройките на Вашия браузър на нашия уеб сайт.

Също така можете да използвате Вашите настройки на браузъра, за да изтриете бисквитките, които вече се съхраняват във Вашия браузър. Освен това е възможно да настроите браузъра си, така че да Ви информира, преди да се запазят бисквитките. Тъй като различните браузъри могат да се различават спрямо съответните функции, ние Ви молим да използвате съответното помощно меню на Вашия браузър за опциите за настройки.
Ако желаете цялостен преглед на достъпа на всички трети страни до Вашия интернет браузър, ние Ви препоръчваме да инсталирате специално разработените добавки (add-ons).
 

10. Инструменти за анализ и проследяване

Ние използваме инструменти за проследяване и анализ за гарантиране на непрекъснатата оптимизация и ориентирания към потребителя дизайн на нашия уеб сайт. С помощта на мерките за проследяване също така ние можем да записваме статистически начина на използване на нашия уеб сайт от посетителите и да изготвим по-добре нашето онлайн предложение за Вас с помощта на получените знания.

Въз основа на тези интереси използването на инструментите за проследяване и анализ, посочени по-долу, е оправдано в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Следващото описание на инструментите за проследяване и анализ показва съответните цели на обработване и обработените данни.

10.1. Google Analytics
Ние създаваме анонимни потребителски профили с помощта на Google Analytics за дизайна на нашия уеб сайт, ориентиран към търсенето. Google Analytics използва бисквитки, които са текстови файлове, намиращи се на Вашия компютър, за да помогнат на уеб сайта да анализира начина на използване на уеб сайта от потребителите. Информацията, генерирана от бисквитката за начина на използване на уеб сайта, се прехвърля обикновено на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Но тъй като сме активирали анонимизирането на IP адреси на този уеб сайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен първо от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в рамките на други държави, които представляват страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен само там. Google ще използва тази информация за целите на оценяване на начина Ви на използване на уеб сайта www.eurobet.bg, за съставяне на отчети за активността на уеб сайта и предоставянето на други услуги, свързани с активността на уеб сайта и използването на Интернет.

Може да възразите срещу създаването на анонимни потребителски профили по всяко време. Можете да направите това по няколко начина:

1.) Един от начините да възразите срещу уеб анализа на Google Analytics е използването на бисквитка за отписване, която указва на Google да не съхранява или използва Вашите данни за целите на уеб анализа. Имайте предвид, че ако изберете тази опция, уеб анализът ще е деактивиран само за периода, през който бисквитката за отписване се съхранява от Вашия браузър. Ако желаете да зададете бисквитката за отписване, щракнете тук: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.) Също така можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, използвани за създаване на Вашия профил, чрез настройване съответно на софтуера на Вашия браузър.

3.) В зависимост от използвания браузър Вие разполагате с опцията да инсталирате добавка на браузъра, която предотвратява проследяването. Щракнете тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com и инсталирайте добавката на браузъра, която е налична.

4.) Също така можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, използвани за създаване на Вашия профил, чрез настройване съответно на софтуера на Вашия браузър.

10.2. Добавки
Facebook, Twitter, YouTube
Нашият уеб сайт съдържа добавки за социалните мрежи „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ), „Twitter“ (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ), „YouTube“ (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ).

Тези услуги се предоставят от съответните фирми („доставчици“). Като част от онлайн присъствието ни социалните добавки се идентифицират със съответните бутони, които са към услугата. Въз основа на данните, прехвърлени на съответната услуга посредством социални добавки, услугата може да Ви прехвърли към акаунта Ви чрез тях при необходимост. За да увеличат защитата на Вашите данни на нашия уеб сайт, социалните добавки се интегрират на нашия уеб сайт посредством така нареченото „решение с 2 щраквания“. Това гарантира, че не е установено автоматично свързване със сървърите от съответните доставчици, когато се извиква страница от нашия уеб сайт, която съдържа такива социални добавки.

Активирането на функцията на съответната добавка се осъществява в две стъпки. За да активирате дадена социална добавка, трябва първо да щракнете върху връзката на нашия уеб сайт. Това активира първо социалната добавка, а Вашият браузър установява връзка със сървърите на съответния доставчик. С второ щракване можете да взаимодействате със социалната добавка и например да изпратите препоръка. Ако вече сте влезли в някоя от социалните мрежи на доставчиците, доставчиците могат незабавно да прехвърлят посещението на уеб сайта към Вашия профил. Ако взаимодействате със социалните добавки, като щраквате върху тях, съответната информация също се прехвърля директно на сървър на доставчиците и се съхранява там. Също така информацията може да се публикува в социалната мрежа и да се изобрази там при контактите Ви. Ако желаете да предотвратите незабавното прехвърляне на Вашите данни, събрани посредством нашия уеб сайт, към Вашия профил, трябва да излезете от акаунта на съответния доставчик, преди да посетите нашите уеб сайтове.

Обхватът и целта на събирането на данни чрез съответната услуга, както и допълнителното обработване и използване на Вашите данни, може да намерите в информацията за защита на данните директно от уеб сайта на услугата. Също така ще получите допълнителна информация за съответните права за защита на данните и опции за настройка за защита на Вашата поверителност:

а) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ
https://en-gb.facebook.com/policy.php
б) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
в) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

ИЛИ

Нашият уеб сайт съдържа добавки за социалните мрежи „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ), „Twitter“ (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ), „YouTube“ (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ). Възможно е личните данни на посетителите на уеб сайта да бъдат събрани чрез тези добавки, да бъдат прехвърлени към съответната услуга и да бъдат свързани със съответната услуга на посетителя.

"ЕВРОБЕТ" ООД не събира никакви лични данни чрез социални добавки. За да предотвратим прехвърлянето на данни на доставчици на услуги в САЩ без знанието на потребителя, използваме така нареченото решение на Шариф за нашия уеб сайт. Това оказва влияние по такъв начин, че съответните социални добавки се интегрират първоначално само като графики на уеб сайта. Тези графики съдържат връзка към уеб сайта на съответния доставчик на добавката. Само когато щракнете върху графиките, ще бъдете пренасочени към услугата на съответния доставчик. Това решение гарантира, че личните данни не се изпращат автоматично на доставчиците на съответните социални добавки, когато посещавате нашия уеб сайт. Ако щракнете върху една от графиките на социалните добавки, данните могат да се прехвърлят на съответния доставчик на услуги и да се съхранят там. Ако не щракнете върху графиките, не се прехвърлят никакви данни между Вас и съответния доставчик на социалната добавка.

След като щракнете върху социалната добавка, съответният доставчик на услуги получава информация, че сте посетили съответната страница на нашето онлайн предложение. Имайте предвид, че не е необходимо да имате потребителски акаунт с въпросната услуга, нито ако вече сте влезли в него. Но ако вече имате потребителски акаунт към съответния доставчик на услуги и сте влезли в този акаунт, докато се намирате на нашия уеб сайт, събраните данни чрез социална добавка ще бъдат прехвърлени директно на Вашия акаунт. Ако не желаете да бъдете прехвърлени към Вашия профил от доставчика на услуги, трябва да излезете от потребителския си акаунт, преди да щракнете върху някоя от социалните добавки.

Имайте предвид, че "ЕВРОБЕТ" ООД няма влияние върху това дали и до каква степен съответните доставчици на услуги събират лични данни. Ние не сме наясно с обхвата, целта и сроковете за съхранение на съответните събрани данни. Но искаме да отбележим, че трябва да се приеме, че посредством социални добавки се използва и записва поне IP адресът и информацията, свързана с устройството. Също така е възможно съответните доставчици на услуги да използват бисквитки.

Обхватът и целта на събирането на данни чрез съответната услуга, както и допълнителното обработване и използване на Вашите данни, може да намерите в информацията за защита на данните директно от уеб сайта на съответната услуга. Също така ще получите допълнителна информация за съответните права за защита на данните и опции за настройка за защита на Вашата поверителност:

а) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ
https://en-gb.facebook.com/policy.php
б) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
в) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
 

11. Хиперлинкове

Нашият уеб сайт може периодично да съдържа линкове към и от уеб сайтове на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и филиали. Ако щракнете върху линк към който и да е от тези уеб сайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат собствени политики за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност или ангажимент за тези политики. Проверявайте тези политики, преди да изпратите каквато и да е лична информация на тези уеб сайтове.
 

12. Сигурност на данните и мерки за сигурност

Ние се ангажираме със защитата на Вашата неприкосновеност и с третирането на Вашите лични данни като поверителни. За да се предотврати манипулация, загуба или злоупотреба с Вашите данни, които се съхраняват при нас, ние предприемаме мащабни технически и организационни мерки, които се проверяват и адаптират редовно към технологичния процес. Всички платежни трансакции се криптират, като се използва SSL технология.

Ние бихме искали да посочим, че заради структурата на Интернет е възможно правилата за защита на данните и посочените по-горе мерки за сигурност да не могат да се спазват от други лица или институции, за които ние не носим отговорност.

По-конкретно нешифрованите данни (например, ако това се осъществява по имейл) могат да бъдат прочетени от трети лица. От техническа гледна точка не можем да окажем въздействие върху това. Потребителят носи отговорност за защитата на данните, предоставени от него, срещу злоупотреба, като това става чрез шифроване или по всякакъв друг начин.
 

13. Трансфер на лични данни

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. "ЕВРОБЕТ" ООД няма да прехвърля събираните и обработваните лични данни извън рамките на Европейското икономическо пространство без спазване на законовите възможности, като ще въведе всички подходящи предпазни мерки, с цел спазване на поверителност на информацията. Субектите на данните имат право и на жалба по отношение на начина, по който се обработват личните им данни от страна на "ЕВРОБЕТ" ООД. Жалбата следва да бъде подадена до надзорния орган, а именно - Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.
 

14. Важна информация във връзка с Вашите права като субект на личните Ви данни:

Ако не можем да Ви идентифицираме въз основа на информацията, предоставена от Вас, ние ще изискаме допълнителна информация, за да обработим Вашата заявка. След като бъдете идентифицирани възможно най-точно, ние с удоволствие ще Ви предоставим безплатна информация за вида на данните, които се съхраняват за Вас, и ще гарантираме, че се спазват останалите права за защита на данните (право на коригиране, право на изтриване, право на преносимост на данните) в рамките на необходимия срок. Ако изпратите заявка за предоставяне на информация, ще получите копие от Вашите данни, които са обработвани, ако има такива. В противен случай ще получите уведомление, че не са обработвани данни.

Когато заявките на субектите на данни очевидно са необосновани или прекомерни, особено ако се повтарят, ние имаме правото да изискаме подходящо заплащане.

Ако изпратите заявка за коригиране, ние ще поправим Вашите лични данни и ще Ви уведомим за промяната.
Освен това може да заявите изтриване на Вашите лични данни от www.eurobet.bg. Разбира се, ние ще изтрием данните незабавно, при условие че това не противоречи на правните задължения за съхранение по закон. След като Вашите лични данни бъдат изтрити напълно от нашата система, ще получите окончателно потвърждение за изтриването.

Ако упражните правото си за изтриване на Вашите данни, Вашият профил в www.eurobet.bg също ще бъде изтрит.
 

15.Бъдете информирани, прочетете внимателно и използвайте нашите документи и образци във връзка с Вашите лични данни:

Политика за поверителност на "ЕВРОБЕТ" ООД при обработване на лични данни 178 Kb свали
Политика за бисквитки (COOKIES) НА "ЕВРОБЕТ" ООД 293 Kb свали
Права на клиентите на „ЕВРОБЕТ“ ООД по Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) 280 Kb свали
Заявление за достъп до обработвани лични данни 358 Kb свали
Заявление за коригиране/допълване на лични данни 355 Kb свали
Заявление за изтриване на лични данни 360 Kb свали
Заявление за ограничаване на обработването на лични данни 357 Kb свали
Заявление за преносимост на личните данни 358 Kb свали
Възражение срещу обработване на лични данни 360 Kb свали
Отказ от автоматизирано обработване, включващо профилиране 357 Kb свали
Политика за защита на данните при кандидатстване за откриване на букмейкърски пункт на „ЕВРОБЕТ“ ООД 184 Kb свали
Политика за защита на данните при подбор на персонал в „ЕВРОБЕТ“ ООД 207 Kb свали