ОБЩИ ПРАВИЛА
за участие в програмата за лоялност
„ЕВРОБЕТ Клуб“

1.    ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1.    Тези правила (наричани за краткост Правилата) определят механизма на програмата за лоялност на "ЕВРОБЕТ Клуб" ("Програмата") и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между "ЕВРОБЕТ" ООД (с търговско име "ЕВРОБЕТ"), с ЕИК: 121179290, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район р-н Оборище, ж.к. Подуяне, бул. Ситняково No 48, ет. 4 и участниците, включени в Програмата).
1.2.    Програмата, представлява система, която дава възможност на клиентите на „ЕВРОБЕТ“ да събират бонус точки и да получават техния еквивалент в зависимост от актуалните към момента на обмяната предложения, определени от „ЕВРОБЕТ“. Програмата се състои в събиране и използване на бонус точки при точно определени условия по т. 3.2.
1.3.    Участник в Програмата (наричан за краткост „Участник“) може да бъде само физическо лице, което е навършило 18-годишна възраст и участва в игрите организирани от „ЕВРОБЕТ“. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук Официални правила на Програмата („Официални правила”).
1.4.    Официалните правила се обявяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на действие на Програмата на Интернет страницата на „ЕВРОБЕТ“ с електронен адрес, както следва: www.eurobet.bg и в букмейкърската мрежа на „ЕВРОБЕТ“ .
1.5.    „ЕВРОБЕТ“ си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като информира за това Участниците чрез Интернет страницата www.eurobet.bg. Промяната се извършва с публикуването ѝ на страницата www.eurobet.bg, считано от датата на публикацията или друга изрично посочена дата.
1.6.    „ЕВРОБЕТ“ може да уведомява Участниците за включването им в Програмата или за актуални предложения за обмяна на бонус точки чрез кратко текстово съобщение (SMS) или писмо, включително и чрез изпращане на e-mail.

2.    ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се организира и провежда на територията на Република България, а актуалните  предложения за обмяна на бонус точки могат да се ползват от Участниците във всички пунктове на „ЕВРОБЕТ“ в цялата страна.
 

3.    МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА
Програмата включва издаването на клубни карти „ЕВРОБЕТ КЛУБ“ („Карта / Картите“) - карти, с които Участниците събират бонус точки, когато участват в игрите на „ЕВРОБЕТ“ .
Натрупаните бонус точки могат да бъдат обменяни за актуалните към момента на обмяната оферти, определени от „ЕВРОБЕТ“.

3.1.    Условия за издаване на Картите:
3.1.1.    Всеки Участник има право да получи Карта безвъзмездно. Всеки Участник може да притежава само една Карта. Всяка Карта притежава уникален идентификационен номер и уникален баркод.
3.1.2.    Картата не е банкова карта или средство за разплащане.
3.1.3.    Картата служи за удостоверяване на правото на Участника за участие в Програмата. След сканиране на баркода на Картата, Участникът може да трупа и да обменя бонус точки, всеки път когато участва в игри, организирани от „ЕВРОБЕТ“.
3.1.4.    Регистриране на Участник и получаване на Картата - Картите се получават във всеки пункт, който е част от букмейкърската мрежа на „ЕВРОБЕТ“. Получаването става след попълване на заявка. При липса на наличност  на Карти, Участникът може да получи Карта във всеки друг букмейкърски пункт или в срок до 30 дни в същия обект.
За да се включи в Програмата, Участникът трябва да предостави следната информация на служителя („Букмейкър“) в букмейкърския пункт на  „ЕВРОБЕТ“:
o    Име и фамилия;
o    Дата на раждане;
o    Телефонен номер;
o    Е-мейл адрес /незадължителен/.
За да се активира картата, Букмейкърът въвежда подадените му данни от страна на Участника в компютърна система, която се администрира от „ЕВРОБЕТ“. Веднага след извършване на процеса по активация, Букмейкърът предоставя Картата на Участника, който с получаването ѝ става участник в Програмата („Картодържател“).

„ЕВРОБЕТ“ си запазва правото да откаже издаването на Карта на Участник, без да уведомява Участника за причините за това.

3.2.    Събиране и използване на бонус точки
3.2.1.    Събиране на бонус точки
Картодържателят участва в Програмата с всеки валиден залог, който е направил за игрите, организирани от „ЕВРОБЕТ“ - „ЛОТОШАНС“ и „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, заедно с всички техни разновидности, при следните условия:
Игра За всеки залог
на стойност
Получен брой
бонус точки
Актуално предложение за периода
Еврошанс 2 лв. 1 т. 01.05.2017 – 31.12.2018
5 от 11 2 лв. 1 т. 01.05.2017 - 31.12.2018
Лотомания 2 лв. 1 т. 01.05.2017 – 31.12.2018
Покер Шанс 2 лв. 1 т. 01.05.2017 – 31.12.2018
Спорт Шанс 2 лв. 1 т. 21.07.2017 - 31.12.2018
Лотария България 2 лв. или 3 лв. / 5 лв. 1 т. / 2 т. 01.05.2017 – 31.12.2018

Картодържателят получава бонус точка/и/ към баланса на Картата си единствено и само при представяне на Картата на Букмейкъра в букмейкърския пункт от мрежата на „ЕВРОБЕТ“, едновременно с извършването на залога за някоя от посочените в тази точка игри.
Бонус точки се прибавят към баланса на Картата на Участника след извершен успешно залог или залози за някоя от посочените в тази точка игри, в противен случай бонус точки не се събират.
При анулиране на залог, за който са получени бонус точки по картата на Участника, балансът на бонус точките му се редуцира с броя на точките от анулираната квитанция.
3.2.2.    Използване на точки
Събраните точки могат да бъдат обменяни само от Картодържателя. При обмяна на точките, Букмейкърът предоставя на Участника на хартиен носител отпечатана квитанция „ФОРМА ОБМЯНА“. Участникът е длъжен да съхранява квитанцията „ФОРМА ОБМЯНА“, която служи за идентификация при получаване на допълнителни парични печалби или предметни печалби спечелени от Участника.
        Картодържателят може по свой избор да обмени всички или част от събраните бонус точки в Картата си, по следните актуални предложения:
Оферта Необходими бонус точки
за обмяна
Актуално предложение
за периода
Моментна допълнителна
парична печалба на стойност 1 лв.
40 т. 30.03.2018 – 31.12.2018
Моментна допълнителна
парична печалба на стойност 2 лв.
75 т. 30.03.2018 – 31.12.2018
Моментна допълнителна
парична печалба на стойност 5 лв.
150 т. 30.03.2017 – 31.12.2018
Моментна допълнителна
парична печалба на стойност 10 лв.
300 т. 30.03.2018 – 31.12.2018
Моментна допълнителна
парична печалба на стойност 20 лв.
590 т. 30.03.2018 - 31.12.2018
Жребий за ежедневна допълнителна
предметна печалба*
5 т. 01.04.2018 - 30.04.2018
 

 *Ежедневните предметни печалби са:
x 9 Телевизора JVC 32’’
х 9 Кафе машини KRUPS
х 4 Телефона Samsung J5
x 4 Дрон XMART TROOPER 2
x 4 Екшън камера XMART 4K
Жребият ежедневните предметни печалби ще се провежда всеки ден /участват всички, обменили 5т. през предходния ден/. Тегленето се извършва от комисия от трима служители на „ЕВРОБЕТ“. Информация за Участника, който е спечелил допълнителна дневна печалба, се публикува в Интернет страницата www.eurobet.bg, като Участникът се информира по телефона, който е посочил при подаването на заявка за издаване на Карта.

Всички промени в броя на бонус точките се отразяват в баланса им по Картата на Участника в момента на разпечатване на описаната по-горе в тази точка квитанция „ФОРМА ОБМЯНА“.
След отпечатване на квитанцията "ФОРМА ОБМЯНА", Участникът няма право на отказ от извършената обмяна на бонус точки и те се приспадат от баланса на Картата му.

3.3.     Права и задължения на картодържателя:
•    Картодържателят може да се откаже от клубната карта „ЕВРОБЕТ Клуб“ и да прекрати участието си в Програмата  във всеки момент.
•    Картодържателят е длъжен да уведоми „ЕВРОБЕТ“ при промяна на данните, подадени от него при заявката му за участие в Програмата. Ако Картодържателят не уведоми „ЕВРОБЕТ“ за промяна в телефона си, включително и за e-mail адреса си, „ЕВРОБЕТ“ не носи отговорност в случаи на претенции от страна на Картодържателя, че не е бил информиран за спечелени от него печалби по Програмата.
•    Картодържателят се задължава да пази издадената му квитанция „ФОРМА ОБМЯНА“, като срещу представянето на същата може да бъде идентифициран като спечелил и да получи допълнителната си печалба. „ЕВРОБЕТ“ не носи отговорност за изгубена или унищожена квитанция „ФОРМА ОБМЯНА“, за чието надлежно съхранение Участникът отговаря.
•   Ако квитанцията „ФОРМА ОБМЯНА“ е с нарушена цялост, непозволяваща разпознаване на баркода от терминала, печалба не се изплаща от букмейкъра и участникът има право да направи рекламация, като процедурата е описана в ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „ЛОТОШАНС”, публикувани на интернет сайта www.eurobet.bg. Участникът има право да получи информация относно процедурата по рекламация от букмейкъра.              
•   Картодържателят се задължава да пази издадената му Карта по Програмата. При изгубване, унищожаване или въвеждане в състояние негодно за употреба, Картата не се възстановява и Картодържателят губи всички натрупани в нея точки. При такива случаи, Участникът има право да заяви и получи при условията на т.3.1.4. нова карта, която започва с нулев актив от бонус точки.
•    Картодържателят е длъжен да уведомява незабавно след узнаването „ЕВРОБЕТ“ за изгубване, кражба или отнемане по друг начин на негова клубна карта.
•    Картодържател има право да оспорва размера на начислените бонус точки или липсата на начисляване на бонус точки, като се свърже с „ЕВРОБЕТ“ чрез данните за контакт публикувани на Интернет сайта www.eurobet.bg.
 3.4. Срок на валидност и условия при изгубване, кражба и повреждане на Картата
Всяка карта има валидност до прекратяване на Програмата от страна на „ЕВРОБЕТ“ или до изгубването, кражбата или въвеждането на Картата в състояние, което я прави негодна за употреба. Картата не се преиздава и натрупаните бонус точки не се възстановяват.
Участник, чиято Карта е била изгубена, открадната или повредена, има право на нова карта. Старата карта на Участника става невалидна и се издава нова Карта, съгласно реда за получаване, посочен в тези Правила по т.3.1.4.  

3.5. Определяне на печелившите участници и получаване на допълнителните парични печалби
3.5.1.    Допълнителна парична седмична печалба „Участие в жребий“
На Участника се издава от Букмейкъра в букмейкърския пункт, на хартиен носител, квитанция „ФОРМА ОБМЯНА“, която съдържа уникален номер, отпечатан върху квитанцията.  
Спечелил Участник от жребия е всеки, който отговаря едновременно на следните условия:
•    от жребия на случаен принцип да е изтеглен номерът на квитанцията на Участника;
•    участникът да се яви в най-близкия офис на РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на „ЕВРОБЕТ“  в срок до 14 дни, считано от деня, следващ датата на теглене на жребия, в който е бил изтеглен уникалният номер на квитанцията „ФОРМА ОБМЯНА“. Участникът бива информиран по телефона на телефонния номер, който е оставил при попълване на заявката за издаване на Картата. Парични печалби, непотърсени в срока по тази точка, не се изплащат;
•    печалба се предоставя след представяне от Участника на квитанцията „ФОРМА ОБМЯНА“ и уникалният ѝ номер съвпада с изтегления на случаен принцип печеливш номер на квитанция;
•    детайлите по предоставянето на печалбата се уговарят в допълнително споразумение между спечелилия Участник и „ЕВРОБЕТ“.
•   печелившите участници могат да бъдат обявени в интернет сайта на дружеството след провеждане на жребиите. Участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от „ЕВРОБЕТ“ ООД с рекламни и PR цели.

3.5.2.    При допълнителна печалба "Моментна допълнителна парична печалба"
При разпечатване на хартиен носител от Букмейкъра, в букмейкърския пункт, на квитанция „ФОРМА ОБМЯНА“, отговаряща на условието по т. 3.2.2. Допълнителните парични печалби срещу „ФОРМА ОБМЯНА“ се изплащат в срок до 14 дни от деня, следващ разпечатването ѝ.

4.    СПРАВКА
Участникът може да получи справка за наличните му вточки по Програмата във всеки букмейкърски пункт на „ЕВРОБЕТ“. Справката се извършва от Букмейкъра в пункта и се предоставя в словесна форма на Участника.

5.    ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
5.1.    „ЕВРОБЕТ“ има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на Интернет страницата www.eurobet.bg, както и по подходящ начин в букмейкърската мрежа на „ЕВРОБЕТ“.
5.2.    При прекратяване на Програмата, „ЕВРОБЕТ“ не дължи компенсация на участниците.

6.    ЗЛОУПОТРЕБИ
При установени злоупотреби с клубната карта от страна на Картодържател, натрупаните бонус точки се анулират. „ЕВРОБЕТ“ има право да прекрати участието в Програмата на такъв Участник.

7.    ОТГОВОРНОСТ
7.1.    Актуалните предложения за обмяна на бонус точки се определят от „ЕВРОБЕТ“. Бонус точки могат да бъдат обменяни от Участниците единствено за действащи към момента на обмяната предложения.
7.2.    „ЕВРОБЕТ“ не носи отговорност за допуснати грешки или неточности в каквито и да било материали или канали за реклама на Програмата.
7.3.    „ЕВРОБЕТ“ не носи отговорност за неизпълнение на Програмата или грешки при изпълнение на Програмата поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които не са причинени по вина на „ЕВРОБЕТ“.
7.4.    „ЕВРОБЕТ“ не носи отговорност при евентуална неправилна употреба на Картата от страна на Участника.

8.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
В „ЕВРОБЕТ Клуб” нямат право да участват букмейкъри или служители на „ЕВРОБЕТ” ООД.
Актуална информация за Програмата се поддържа от „ЕВРОБЕТ“ на Интернет страницата www.eurobet.bg.
Допълнителна информация за Програмата може да бъде получена по имейл, на адрес: [email protected], както и във всеки пункт от букмейкърската мрежа на „ЕВРОБЕТ“.