ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „БОНУС НОВ ИГРАЧ“

I. Общи положения
Чл.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставен от организатора „ЕВРОБЕТ” ООД („Организатор“) „БОНУС НОВ ИГРАЧ“ на участници в залагания в играта „ЛОТОШАНС“ и нейните разновидности, организирани онлайн, на интернет адрес www.eurobet.bg („Сайт“), съгласно лиценз за организиране на хазартни игра издаден с решение на Държавната комисия по хазарта.
Чл.2. „БОНУС НОВ ИГРАЧ“, („Бонус“) се организира съгласно чл.30, ал.1 от утвърдените от Държавната комисия по хазарта Задължителни игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за хазартната игра „ЛОТОШАНС“ („Задължителни игрални условия“).
Чл.3. Бонусът може да бъде получен от един участник еднократно.
Чл.4. Заявявайки участие в Бонуса, се счита, че Участникът е приел и приема всички правила и условия отнасящи се за него и се задължава да ги спазва.

II. Период
Чл.5. Периода, в който Организаторът ще предоставя Бонуса, както и периода, в който същият може да бъде използван от получилите го участници се определя от Организатора.

III. Условия за получаване на Бонуса
Чл.6. Бонус може да бъде получен само от участник, който отговаря на следните изисквания:
а) Участникът е активирал опцията „Желая да получа бонус за нов играч. Приемам правилата и условията на бонуса.“, определена за Бонуса („БОНУС НОВ ИГРАЧ“), в процеса на активация на онлайн залаганията на своя игрален профил в Сайта;
б) Участникът е активирал своя профил за онлайн залагания в играта „ЛОТОШАНС“ и нейните разновидности, организирани онлайн, на интернет адрес www.eurobet.bg след 07:00 часа на 06.12.2019 г.;
в) Участникът съгласно Задължителни игрални условия и обявените от Организатора изисквания в Правила за онлайн залози, е направил депозит, не по-малък от 10.00 лева по сметката към неговия игрален профил в Сайта;
Чл.7. С активирането на опцията „Желая да получа бонус за нов играч. Приемам правилата и условията на бонуса.“ определена за Бонуса, и активирането на онлайн залаганията на профила на участника, се счита, че същия е направил заявка за получаване на Бонуса.
Чл.8. Заявката подлежи на обработка от Организатора и проверка дали са налице условията по чл.6, по-горе, както и на другите изисквания, установени с тези правила и Задължителните игрални условия.
Чл.9. В случай че участникът не отговаря на изискванията по чл.6 или са налице някои от обстоятелствата по чл.22, чл.23, чл.24, Организаторът отказва Бонуса, като уведомява Участника по електронен път - чрез имейл или чрез системно съобщение в профила му.
Чл.10. Организаторът не носи отговорност, ако участникът е направил депозит с цел получаване на Бонуса, без да е активирал опцията съгласно чл.6, буква а.

IV. Получаване и използване на Бонуса
Чл.11. Бонусът се получава чрез кредитиране по сметката на профила на участника и само, ако спрямо участника са спазени всички изисквания по чл.6, по-горе и не са налице други пречки по настоящите правила.

V. Стойност на Бонуса
Чл.12. Минимална сума на Бонуса е 10 лева.
Чл.13. Максимална сума на получения Бонус е 100 лева.
Чл.14. Размерът на Бонуса е в зависимост от стойността на първия депозит на участника, непосредствено след активацията на профила на участника за залози.
Чл.15. Участникът получава бонус в размер равен на стойността на първия му депозит, направен непосредствено след активацията на профила на участника за онлайн залози в Сайта, но не повече от посоченото в предходния чл.13.

VI. Използване на Бонуса
Чл.16. (1) Бонусът може да бъде използван от участника в срок от 90 дни от датата на получаване на Бонуса по сметката на участника в Сайта.
 (2) Ако след изтичане на срока по предходната ал.1, условието за използване на Бонуса не е изпълнено, от сметката на потребителя може да бъде удържана сума до размера на получения бонус, в това число евентуални печалби, произтичащи от залози с бонуса. 
Чл.17. При използване на Бонуса за залози не се зачита като използване по чл. 16 осъществяването на залози, които са направени с цел заобикаляне изискванията по чл.18.

VII. Теглене на суми от сметката и условия за изиграване на бонуса
Чл.18. След получаването на Бонуса, участникът няма да има право да прави заявка за теглене на суми от сметката си в Сайта, преди да е направил валидни залози на съответните стойности:
а) Бонусът може да се използва за залози на всички игри, организирани на сайта на организатора. Ограниченията за ползване на Бонуса са посочени в буква „б“.
б) След получаване на Бонуса, Участникът е длъжен да направи оборот от залози на обща стойност както следва:
1. разновидност „ЕВРОШАНС“ – Три пъти размера на бонуса;
2. разновидност „ЛОТОМАНИЯ“ – Три пъти размера на бонуса.
3. В превъртането (осъществяване на залози) на Бонуса участват само залози в разновидностите „ЕВРОШАНС“ и „ЛОТОМАНИЯ“. Сумата на бонуса може да бъде използвана за залози и в останалите разновидности на „ЛОТОШАНС“, но тези залози  няма да бъдат зачетени като спазено условието за превъртане.
4. В случай че участник реализира непечеливши залози на стойност равна на сумата на Бонуса плюс сумата на депозита, Бонусът се деактивира и ограничението за теглене отпада.
в) При наличие на Бонус, първо се изиграва сумата на направения депозит, след което залозите автоматично започват да се валидират със суми от наличния Бонус.
Чл.19. Организаторът ще предостави на играчите информативна визуализация за изиграните средства. Визуализацията е с цел улеснение, и няма характер на официална обвързваща информация и при възникнали диспути, Организаторът взима крайното решение относно общата стойност на изиграната сума.
Чл.20. Участникът се съгласява и се задължава, че няма право да прави заявка за теглене на суми от сметката си в Сайта, преди да е направил валидни залози на стойност, посочена в чл.18.

 VIII. Права на организатора
Чл.21. Организаторът по своя собствена преценка, и без да носи отговорност, може да прекрати или забрани прилагането на Бонуса по всяко време, както за един участник, така и за група участници, както и да анулира и отнеме Бонуса изцяло или частично, в това число налични печалби, произтичащи от залози с Бонуса, от сметката на участника в сайта. Решенията, взети от Организатора са окончателни, като той не е длъжен да информира участника за мотивите си.
Чл.22. Независимо от чл.21, Организаторът без да носи отговорност има право да не предостави Бонуса, съответно да го анулира, отнеме от сметката, дори и същият да е бил надлежно заявен, предоставен или използван, ако:
а) Бонусът е бил заявен или предоставен или използван по същата или друга сметка на същия участник или на/от член на неговото семейство или домакинство.
б) Бонусът е бил заявен или предоставен или използван от същия/те IP адрес/и или подобни IP адрес/и използвани за вход в профила на участника, регистрация на сметка в сайта, извършване на транзакция по сметката, и т.н.), адрес (както и подобни адреси).
в) Е осъществена регистрация, заявка или друго действие, необходимо за получаване на Бонуса, от имейл, телефонен номер, който вече е бил използван във връзка с Бонус, заявен, получен или използван от същия или друг участник.
г) За получаване на Бонуса са използвани подобни или еднакви платежни методи (например еднаква дебитна или кредитна карта, банкова сметка) и устройство за достъп на сайта (компютър, телефон и тн), които вече са били заявени, получени или използвани от същия или друг участник във връзка с получаване на Бонус.
Чл.23. Няма да бъде предоставен Бонус на участници, които нарушават правилата и/или използват или са използвали преди заобикалящи методи за възползване от Бонуса или други подобни Бонуси, както и по заявки, направени в разрез или в несъответствие с тези правила и условия, а евентуално получен в нарушение на същите, ще бъде анулиран или отнеман без Организаторът да носи отговорност за това.
Чл.24. Организаторът не носи отговорност за прекратени участия за Бонуса и/или прекъснат, отнет, анулиран Бонус или Бонус баланс, макар и участникът да отговаря или не на условията за получаването и използването му.
Чл.25. При неспазването от участника, или при изтичането, на който и да е срок от посочените по-горе в тези правила, предоставянето и използването на Бонуса приключва, което може да доведе до анулиране, отнемане на Бонуса или до невъзможност или забрана за получаване и използване на Бонуса или други подобни.
Чл.26. Настоящите Правила са приети от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.София, въз основа на Задължителни игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за хазартната игра „ЛОТОШАНС“, утвърдени от ДКХ и влизат в сила с обявяването им на сайта www.eurobet.bg.
Чл.27. Организаторът има право по всяко време да променя едностранно настоящите правила и условия, като измененията влизат в сила с обявяването им на сайта www.eurobet.bg.